MEXC Açyk hasap - MEXC Turkmenistan - MEXC Türkmenistan

MEXC-de hasaby nädip açmaly
Cryptocurrency söwdasynyň dinamiki dünýäsinde ygtybarly we ygtybarly söwda platformasyna girmek möhümdir. MEXC Global diýlip hem atlandyrylýan MEXC, aýratynlyklary we peýdalary bilen tanalýan kriptografik alyş-çalyşdyr. MEXC jemgyýetine goşulmagy göz öňünde tutýan bolsaňyz, hasaba alynmak üçin bu ädimme-ädim gollanma, sanly aktiwleriň gyzykly dünýäsini öwrenmek üçin syýahatyňyza başlamaga kömek eder, kripto höwesjeňleri üçin näme üçin ileri tutulýan zatdygyna göz ýetirer.

MEXC-de e-poçta ýa-da telefon belgisi bilen hasaby nädip açmaly

1-nji ädim: MEXC web sahypasy arkaly hasaba alyş MEXC web sahypasyna

giriň we hasaba alyş sahypasyna girmek üçin ýokarky sag burçdaky [ Giriş / Giriş ] düwmesine basyň. 2-nji ädim: Jübi telefon belgiňizi ýa-da e-poçta salgyňyzy giriziň we telefon belgiňiziň ýa-da e-poçta salgyňyzyň dogrulygyny üpjün ediň. E-poçta telefon belgisi 3-nji ädim: Giriş parolyňyzy giriziň. Hasabyňyzyň howpsuzlygy üçin parolyňyzda baş harplary we bir belgini goşmak bilen azyndan 10 simwoldan ybaratdygyny anyklaň. 4-nji ädim: Barlag penjiresi açylýar we tassyklama koduny doldurýar. E-poçtaňyzda ýa-da telefonyňyzda 6 sanly tassyklama kody alarsyňyz. (E-poçta alynmasa hapa gutusyny belläň). Soňra [Tassyklamak] düwmesine basyň . 5-nji ädim: Gutlaýarys! E-poçta ýa-da telefon belgisi arkaly MEXC hasaby üstünlikli döretdiňiz.


MEXC-de hasaby nädip açmalyMEXC-de hasaby nädip açmaly

MEXC-de hasaby nädip açmaly

MEXC-de hasaby nädip açmaly

MEXC-de hasaby nädip açmaly

MEXC-de hasaby nädip açmaly

Google bilen MEXC-de hasaby nädip açmaly

Mundan başga-da, Google arkaly MEXC hasaby döredip bilersiňiz. Şeýle etmek isleseňiz, şu ädimleri ýerine ýetirmegiňizi haýyş edýäris: 1. Ilki bilen, MEXC baş sahypasyna

geçmeli we [ Giriş / Giriş ] düwmesine basmaly. 2. [Google] düwmesine basyň. 3. Giriş penjiresi açylar, bu ýerde e-poçta salgyňyzy ýa-da Telefonyňyzy girizip, "Indiki" düwmesine basmaly bolarsyňyz. 4. Soňra Google hasabyňyzyň parolyny giriziň we "Indiki" düwmesine basyň. 5. "Täze MEXC hasaby üçin ýazylyň" düwmesine basyň 6. Täze hasap açmak üçin maglumatlaryňyzy dolduryň. Soňra [Hasaba gir]. 7. Barlamak işini tamamlaň. E-poçtaňyzda ýa-da telefonyňyzda 6 sanly tassyklama kody alarsyňyz. Kody giriziň we [Tassyklamak] düwmesine basyň. 8. Gutlaýarys! Google arkaly MEXC hasaby üstünlikli döretdiňiz.
MEXC-de hasaby nädip açmaly

MEXC-de hasaby nädip açmaly

MEXC-de hasaby nädip açmaly

MEXC-de hasaby nädip açmaly
MEXC-de hasaby nädip açmaly

MEXC-de hasaby nädip açmaly

MEXC-de hasaby nädip açmaly

MEXC-de hasaby nädip açmaly

MEXC-de hasaby nädip açmaly

Apple bilen MEXC-de hasaby nädip açmaly

1. ativea-da bolmasa, MEXC-e girip, [ Giriş / Hasaba girmek ] düwmesine basyp, Apple hasabyňyz bilen leeke-täk girmek arkaly ýazylyp bilersiňiz .
MEXC-de hasaby nädip açmaly2. [Apple] saýlaň, açylan penjire peýda bolar we Apple hasabyňyzy ulanyp MEXC-e girmegiňiz soralar.
MEXC-de hasaby nädip açmaly
3. MEXC-e girmek üçin Apple ID we parolyňyzy giriziň.
MEXC-de hasaby nädip açmaly
4. "Täze MEXC hasaby üçin ýazylyň" düwmesine basyň
MEXC-de hasaby nädip açmaly
5. Täze hasap açmak üçin maglumatlaryňyzy dolduryň. Soňra [Hasaba gir].
MEXC-de hasaby nädip açmaly
6. E-poçtaňyzda ýa-da telefonyňyzda 6 sanly tassyklama kody alarsyňyz. Kody giriziň we [Tassyklamak] düwmesine basyň.
MEXC-de hasaby nädip açmaly
7. Gutlaýarys! “Apple” -iň üsti bilen MEXC hasaby üstünlikli döretdiňiz.
MEXC-de hasaby nädip açmaly

Telegram bilen MEXC-de hasaby nädip açmaly

1. Şeýle hem, Telegram hasabyňyzy ulanyp, MEXC-e girip, [ Giriş / Giriş ] düwmesine basyp bilersiňiz.
MEXC-de hasaby nädip açmaly
2. [Telegram] saýlaň, açylan penjire peýda bolar we Telegram hasabyňyzy ulanyp MEXC-e girmegiňiz soralar.
MEXC-de hasaby nädip açmaly
3. MEXC-e girmek üçin telefon belgiňizi giriziň.
MEXC-de hasaby nädip açmaly
4. Talaby Telegramda alarsyňyz. Bu haýyşy tassyklaň

5. MEXC web sahypasynda haýyşy kabul ediň.
MEXC-de hasaby nädip açmaly
6. "Täze MEXC hasaby üçin ýazylyň" düwmesine basyň
MEXC-de hasaby nädip açmaly
7. Täze hasap açmak üçin maglumatlaryňyzy dolduryň. Soňra [Hasaba gir].
MEXC-de hasaby nädip açmaly
8. E-poçtaňyzda ýa-da telefonyňyzda 6 sanly tassyklama kody alarsyňyz. Kody giriziň we [Tassyklamak] düwmesine basyň.
MEXC-de hasaby nädip açmaly
9. Gutlaýarys! Telegram arkaly MEXC hasaby üstünlikli döretdiňiz.
MEXC-de hasaby nädip açmaly

MEXC programmasynda hasaby nädip açmaly

MEXC hasaby üçin e-poçta salgyňyz, telefon belgiňiz ýa-da birnäçe kran bilen aňsatlyk bilen MEXC programmasyndaky Apple / Google / Telegram hasabyňyz bilen hasaba durup bilersiňiz.


1-nji ädim: MEXC programmasyny göçürip alyň

 • Jübi enjamyňyzdaky “App Store ” (iOS üçin) ýa-da “Google Play Store” -a (Android üçin) giriň .
 • Dükanda "MEXC" gözläň we MEXC programmasyny göçürip alyň.
 • Programmany enjamyňyza guruň.
MEXC-de hasaby nädip açmaly

2-nji ädim: MEXC programmasyny açyň

 • MEXC programma nyşanyny enjamyňyzyň baş ekranynda ýa-da programma menýusynda tapyň.
 • MEXC programmasyny açmak üçin nyşanjyga basyň.

3-nji ädim: Giriş sahypasyna giriň

 • Leftokarky çep nyşanjyga basyň, soň "Giriş" ýaly opsiýalary taparsyňyz. Giriş sahypasyna geçmek üçin bu opsiýa basyň.
MEXC-de hasaby nädip açmaly
MEXC-de hasaby nädip açmaly

4-nji ädim: Şahsy maglumatlaryňyzy giriziň

 • [E-poçta] ýa-da [Telefon belgisi] saýlaň we e-poçta salgyňyzy / telefon belgiňizi giriziň.
 • MEXC hasabyňyz üçin ygtybarly parol dörediň.
MEXC-de hasaby nädip açmaly
MEXC-de hasaby nädip açmaly
Hasabyňyz üçin ygtybarly parol dörediň.
MEXC-de hasaby nädip açmaly
Bellik:
 • Parolyňyzda bir baş harp we bir belgini goşmak bilen azyndan 10 simwol bolmaly.

5-nji ädim: Barlamak (bar bolsa)

 • E-poçtaňyzda ýa-da telefonyňyzda 6 sanly tassyklama kody alarsyňyz.
MEXC-de hasaby nädip açmaly
6-njy ädim: Hasabyňyza giriň
 • Gutlaýarys! MEXC hasaby üstünlikli döretdiňiz.
MEXC-de hasaby nädip açmaly
Googlea-da Google, Telegram ýa-da Apple ulanyp, MEXC programmasynda ýazylyp bilersiňiz.

1-nji ädim: [ Apple ], [Google] ýa-da [Telegram] saýlaň . Apple, Google we Telegram hasaplaryňyzy ulanyp, MEXC-e girmegiňiz soralar.
MEXC-de hasaby nädip açmaly
2-nji ädim: Apple ID-ňizi gözden geçiriň we [Dowam et] düwmesine basyň.
MEXC-de hasaby nädip açmaly
3-nji ädim: Parolyňyzy täzeden düzüň.
 • Hasabyňyz hasaba alyndy we paroly täzeden düzmek e-poçtaňyza iberiler.
MEXC-de hasaby nädip açmaly
4-nji ädim: Hasabyňyza giriň.
 • Gutlaýarys! MEXC hasaby üstünlikli döretdiňiz.
MEXC-de hasaby nädip açmaly

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

MEXC-de SMS barlamak koduny alyp bolmaýar

Jübi telefonyňyzda SMS tassyklama koduny alyp bilmeseňiz, aşakda görkezilen sebäplere görä bolup biler. Degişli görkezmelere eýeriň we tassyklama koduny täzeden almaga synanyşmagyňyzy haýyş edýäris.

1-nji sebäp: MEXC siziň ýurduňyzda ýa-da sebitiňizde hyzmat hödürlemeýänligi sebäpli jübi telefonlary üçin SMS hyzmatlaryny berip bolmaýar.

2-nji sebäp: Jübi telefonyňyzda howpsuzlyk programma üpjünçiligini gurnan bolsaňyz, programma üpjünçiliginiň SMS-i saklamagy we blokirlemegi mümkin.
 • Çözgüdi : Jübi howpsuzlygy programma üpjünçiligiňizi açyň we blokirlemäni wagtlaýyn öçüriň, soňra tassyklama koduny almaga synanyşyň.

3-nji sebäp: Jübi hyzmatyny üpjün edijiňiz bilen baglanyşykly problemalar, ýagny SMS şlýuzynyň dykylmagy ýa-da başga näsazlyklar.
 • Çözgüt : Jübi üpjün edijiňiziň SMS şlýuzasy dyknylanda ýa-da näsazlyklar ýüze çyksa, iberilen habarlaryň gijikmegine ýa-da ýitmegine sebäp bolup biler. Situationagdaýy barlamak ýa-da tassyklama kody almak üçin gaýtadan synanyşmak üçin ykjam hyzmat üpjün edijiňiz bilen habarlaşyň.

4-nji sebäp: Gaty köp SMS barlamak kodlary soraldy.
 • Çözgüdi : SMS tassyklama koduny çalt yzygiderli ibermek üçin düwmä basmak, tassyklama koduny almak ukybyňyza täsir edip biler. Biraz garaşyň we soňrak synanyşyň.

5-nji sebäp: Häzirki ýerleşýän ýeriňizde signal ýok.
 • Çözgüt : SMS alyp bilmeýän bolsaňyz ýa-da SMS almakda gijä galýan bolsaňyz, signalyň pesligi ýa-da ýoklugy sebäpli bolup biler. Has gowy signal güýji bolan ýerde gaýtadan synanyşyň.

Beýleki meseleler:
Tölegiň ýoklugy, telefonyň doly saklanmagy, spam hökmünde bellenen SMS tassyklamasy we beýleki ýagdaýlar sebäpli kesilen ykjam hyzmat, SMS tassyklama kodlaryny almagyňyzyň öňüni alyp biler.

Bellik:
aboveokardaky çözgütleri synap göreniňizden soňam SMS tassyklama kodlaryny alyp bilmeýän bolsaňyz, SMS iberijini gara sanawa girizen bolmagyňyz mümkin. Bu ýagdaýda kömek üçin onlaýn müşderi hyzmatyna ýüz tutuň.


MEXC-den e-poçta almasaňyz näme etmeli?

E-poçta almadyk bolsaňyz, aşakdaky usullary synap görüň:
 1. Hasaba gireniňizde dogry e-poçta salgysyny girizendigiňize göz ýetiriň;
 2. Spam bukjany ýa-da beýleki bukjalary barlaň;
 3. E-poçta müşderisiniň ahyrynda e-poçta iberilýändigini we dogry alynýandygyny barlaň;
 4. Gmail we Outlook ýaly esasy üpjün edijiden e-poçta ulanyp görüň;
 5. Gelýän bukjany soňrak barlaň, sebäbi torda gijä galmak bolup biler. Barlag kody 15 minut dowam edýär;
 6. E-poçta almaýan bolsaňyz, petiklenen bolmagy mümkin. E-poçta täzeden almaga synanyşmazdan ozal, MEXC e-poçta domenini el bilen ak sanawlaşdyrmaly bolarsyňyz.

Aşakdaky iberijileriň sanawyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris (domen adynyň ak sanawy):

Domen ady üçin ak sanaw:
 • mexc.link
 • mexc.sg
 • mexc.com

E-poçta salgysy üçin sanaw sanawy: Bellik : Ak sanaw sazlamalary ýerine ýetirilenden soň, e-poçta tassyklaýyş koduny almaga synanyşmazdan ozal 10 minut garaşyň, sebäbi ak sanawyň belli bir e-poçta üpjün edijileri üçin güýje girmegi üçin birnäçe wagt gerek bolup biler.


MEXC hasaby howpsuzlygyny nädip ýokarlandyrmaly

1. Parol sazlamalary: Çylşyrymly we üýtgeşik parol belläň. Howpsuzlyk maksady bilen, iň bolmanda bir baş harp we kiçi harp, bir san we bir ýörite nyşan ýaly azyndan 10 simwolly paroly ulanmagy unutmaň. Başgalar üçin aňsat elýeterli nagyşlary ýa-da maglumatlary (meselem, adyňyz, e-poçta salgyňyz, doglan günüňiz, jübi telefonyňyz we ş.m.) ulanmakdan gaça duruň.

 • Maslahat bermeýän parol formatlarymyz: lihua, 123456, 123456abc, test123, abc123
 • Maslahat berilýän parol formatlary: Q @ ng3532 !, Iehig4g @ # 1, QQWwfe @ 242!

2. Parollary üýtgetmek: Hasabyňyzyň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin parolyňyzy yzygiderli üýtgetmegiňizi maslahat berýäris. Parolyňyzy üç aýdan bir gezek üýtgetmek we her gezek düýbünden başga parol ulanmak iň gowusydyr. Has ygtybarly we amatly parol dolandyryşy üçin "1Password" ýa-da "LastPass" ýaly parol dolandyryjysyny ulanmagy maslahat berýäris.

 • Mundan başga-da, parollaryňyzy gizlin saklaň we beýlekilere açmaň. MEXC işgärleri hiç hili ýagdaýda parolyňyzy soramazlar.

3. Iki faktorly tanamaklyk (2FA)
Google Autentifikatoryny baglanyşdyrmak: Google Authenticator, Google tarapyndan işe girizilen dinamiki parol guraly. Jübi telefonyňyzy MEXC tarapyndan üpjün edilen ştrih koduny skanirlemek ýa-da açary girizmek talap edilýär. Goşulandan soň, tassyklaýjyda her 30 sekuntda dogry 6 sanly tanamak kody dörediler. Üstünlikli baglanyşykdan soň, her gezek MEXC-e gireniňizde Google Authenticator-da görkezilen 6 sanly tanamak koduny girizmeli ýa-da goýmaly.

MEXC autentifikatoryny baglanyşdyrmak: Hasabyňyzyň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin App Store-da ýa-da Google Play-de MEXC Authenticator-ny göçürip alyp bilersiňiz.

4. Balyk tutmakdan ägä
boluň, MEXC-den gelen ýaly görünýän fişing e-poçtalaryna seresap boluň we MEXC hasabyňyza girmezden ozal baglanyşygyň resmi MEXC web sahypasydygyna göz ýetiriň. MEXC işgärleri hiç haçan parolyňyzy, SMS ýa-da e-poçta tassyklama kodlaryňyzy ýa-da Google Authenticator kodlaryny soramazlar.

Thank you for rating.