MEXC Hasaba gir

MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly


MEXC-de nädip hasaba alynmaly


MEXC hasaby nädip hasaba almaly 【PC】

1-nji ädim: MEXC resmi web sahypasy arkaly hasaba alyş MEXC resmi web sahypasyna

giriň https://www.mexc.com/ we hasaba alyş sahypasyna girmek üçin ýokarky sag burçda [Hasaba gir] düwmesine basyň.

Şeýle hem, dostuňyzyň beren çakylyk baglanyşygyna basyp, hasaba alyş sahypasyna girip bilersiňiz. (Çakylyk kody ulgam awtomatiki usulda doldurylýar.)
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
Jübi telefon belgiňizi ýa-da e-poçta salgyňyzy ulanyp hasaby hasaba alyp bilersiňiz.

2-nji ädim: Jübi telefon belgiňizi ýa-da e-poçta salgyňyzy giriziň we telefon belgiňiziň ýa-da e-poçta salgyňyzyň dogrulygyny üpjün ediň.

E-poçta
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
telefon belgisi
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
3-nji ädim:Giriş parolyňyzy giriziň Parol diňe sanlar we harplar bilen döredilip bilner, ýörite nyşanlar nädogry.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
4-nji ädim: Giriş parolyňyzy gutujyga täzeden giriziň.

5-nji ädim: Gysga habar ýa-da e-poçta arkaly kody almak üçin sag tarapdaky [ Kod alyň ] düwmesine basyň we alnan tassyklama koduny giriziň. (E-poçta alynmadyk bolsa hapa gutusyny barlaň)
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
6-njy ädim: MEXC platformasynda söwda etmäge çagyrylan bolsaňyz, sizi çagyran adamdan çakylyk kody sorap bilersiňiz we dolduryp bilersiňiz. Çakylyk kody ýok bolsa , boş goýmak dogry.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
7-nji ädim: Ulanyjy şertnamasyny okaň we razy bolmak üçin gutujyga basyň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
8-nji ädim: [Hasaba gir] düwmesine basyň .
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
9-njy ädim:“Hasaba alyş üstünlikli” görkezilenden soň girip bilersiňiz.

MEXC hasaby nädip hasaba almaly 【APP】

1-nji ädim: MEXC ykjam programmasyny açyň we ýokarky çep nyşanyna basyň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
Soňra giriş sahypasyna girmek üçin "Giriş" -e basyň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
2 -nji ädim: Giriş sahypasynda bolanyňyzda, ekranyň aşaky sag burçunda "Hasaba gir" görersiňiz. Hasaba alynmak üçin onuň üstüne basyň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
3-nji ädim: Islän hasaba alyş usulyňyzy - telefon belgisini ýa-da e-poçta saýlaň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
(1) Telefon belgisi bilen
hasaba alyň Telefon bellige alyş sahypasyna geçmek üçin "Telefon registrine" basyň. Jübi belgisini degişli gutujyga giriziň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
"Kod al" -a basyň. Barlag kody bolan tekst habary berlen telefon belgisine derrew iberiler.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
Kody alanyňyzdan soň, "SMS kody" gutusyna giriň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
MEXC hasabyňyzyň parolyny iki gezek giriziň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
MEXC platformasynda söwda etmäge çagyrylan bolsaňyz, sizi çagyran adamdan çakylyk kody sorap bilersiňiz we dolduryp bilersiňiz. Çakylyk kody ýok bolsa, boş goýuň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
[Bellige] basyň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
(2) E-poçta bilen
hasaba alyň E-poçta hasaba alyş sahypasyna girmek üçin "E-poçta registrine" basyň (bu sahypada eýýäm ýok bolsaňyz). E-poçta salgysyny degişli gutujyga giriziň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
"Kod al" -a basyň. Barlag kody bolan e-poçta derrew berlen e-poçta salgysyna iberiler (E-poçta alynmasa hapa gutusyny barlaň).
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
Kod alanyňyzdan soň giriň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
MEXC hasabyňyzyň parolyny iki gezek giriziň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
MEXC platformasynda söwda etmäge çagyrylan bolsaňyz, sizi çagyran adamdan çakylyk kody sorap bilersiňiz we dolduryp bilersiňiz. Çakylyk kody ýok bolsa, boş goýuň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
[Bellige] basyň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly

MEXC APP-ni ykjam enjamlara nädip gurmaly (iOS / Android)


IOS enjamlary üçin

IOS APP-ni TestFlight arkaly göçürip alyň

Käwagt MEXC APP (iOS) ýalňyşyp, elýeterli bolmazlygy mümkin. Şeýle meseläni nädip çözmeli? MEXC ulanyjylara TestFlight arkaly MEXC APP-ni göçürip almagy maslahat berýär.

Maslahat : MEXC APP-ni göçürip almazdan ozal aýyryň.

1-nji ädim: Aşakdaky baglanyşygy göçüriň we “Safari” arkaly açyň.

  • https://m.mexc.la/mobileApp/testflight
  • https://apple.itunesdeveloper.com/index.php/Download/testflight.html?code=ni5sc

MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
2-nji ädim : “APP dükanynda görmek” düwmesine basyň we “TestFlight” -y göçürip alyň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
3-nji ädim: "Aç" we "Dowam et" düwmesine basyň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
4-nji ädim: Sahypa awtomatiki usulda TestFlight-a geçer we "GURMAK" düwmesine basyň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
5-nji ädim: "Indiki" "Synaga başla" "Razy" düwmesine basyň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
Gutlaýarys, MEXC programmasyny üstünlikli gurnadyňyz!

Maslahat:

1. Täzelenme: Täze wersiýa bar bolsa, göni TestFlight arkaly täzeläp bilersiňiz.

2. Täze wersiýa şowsuz bolan ýagdaýynda köne wersiýa geçip bilersiňiz.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly

Android enjamlary üçin

* Bellik : MEXC APP-ni göçürip almak / täzelemek ýa-da aşakdaky ädimleri ýerine ýetirmek üçin QR koduny gözden geçiriň we brauzer / Safari arkaly web sahypasyny açyň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
1-nji ädim: " Google Play Store " -ny açyň , gözleg gutusyna " MEXC " giriziň we gözläň
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
2-nji ädim: "Gurmak" -a basyň we göçürip almagyň tamamlanmagyna garaşyň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
3-nji ädim: Gurmak tamamlanandan soň "Aç" -a basyň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
4-nji ädim: Baş sahypa geçiň, ýokarky çep nyşanyna basyň
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
Soňra giriş sahypasyna girmek üçin "Giriş" düwmesine basyň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
2 -nji ädim: Giriş sahypasynda bolanyňyzda, ekranyň aşaky sag burçunda "Hasaba gir" görersiňiz. Hasaba alynmak üçin onuň üstüne basyň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly

MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly


Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)


E-poçta bilen alynmadyk tassyklama koduny nädip çözmeli

Barlag koduny e-poçtaňyz bilen alyp bilmeýän bolsaňyz, ilki bilen dogry e-poçta salgysyny doldurandygyňyzy tassyklaň. Hawa bolsa, aşakdaky usullary synap görmegiňizi haýyş edýäris:

1-nji usul: Internetiň gijä galmagy sebäpli bolup biler. Bir salymdan soň gaýtadan barlaň. Barlag kody 15 minut dowam edýär.


2-nji usul: Gerek däl gutyňyzda bardygyny barlaň.


3-nji usul: Hasaba alyş e-poçtaňyzy e-poçta alýan tassyklama koduňyza laýyk gelýärmi.


4-nji usul: aboveokardakylardan soň tassyklama koduny alyp bilmeseňiz, ol kesilen bolmagy mümkin. MEXC baglanyşyklaryny (1. email.mexc.link; 2. info.mexc.link; 3. mexc.com) "Sazlamak" e-poçta arkaly ak sanawyňyza goşmaly.


E-poçta tassyklaýyş kody alyp bolmaýar

E-poçta tassyklama koduny alyp bilmeýän bolsaňyz, barlaň:

I. Hasaba alyş wagtynda e-poçta salgyňyz dogry doldurylýarmy.

Hasaba alyş wagtynda e-poçta salgyňyz nädogry doldurylan bolsa, e-poçta salgyňyzy üýtgetmeli bolarsyňyz. Ilki bilen KYC barlagyny tamamlamaly, soňra bolsa e-poçta üýtgetmek programmasyny [email protected] adresine iberersiňiz (meseläňizi 24 sagadyň dowamynda çözeris). Aşakdaky maglumatlar talap edilýär:

  1. Meseläniň beýany
  2. MEXC hasaby (Jübi telefonynyň belgisi we e-poçta hasaby)
  3. Täze e-poçta hasaby (Täze e-poçtaňyzyň dogrudygyna göz ýetiriň, ýogsam tassyklama kody alyp bilmersiňiz. Netijede, çykaryşyňyz gutaryp bilmez. Gmail, QQ, Outlook we ş.m. ýaly meşhur poçta gutulary maslahat berilýär).
  4. Şahsyýetnamaňyzyň ýarym oky we eliňizdäki ýazmaça görnüş. Suratly maglumatlaryň düşnükli we okalýandygyna göz ýetiriň we ýazmaça görnüşdäki anketa e-poçta üýtgetmek maglumatlary we senesi bilen bellik edilýär. Mysal üçin, programmada “Köne e-poçta hasabym, täze e-poçta hasabym we senäm” bellik ediler. Sene, ýüz tutan günüňiz boljakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

II. E-poçta gereksiz gutyňyzda.

III. E-poçta APP adaty e-poçta iberýärmi ýa-da alýarmy.

IV. MEXCs resmi e-poçta salgysyny


düzüň [email protected] we [email protected] ak sanawyňyza düzüň.

MEXC-de hasaby nädip barlamaly


Şahsyýeti barlamak KYC proseduralary 【PC】

MEXC hasabyňyza giriň. Kursory ýokarky sag profil nyşanyna ýerleşdiriň we "Şahsyýetiňizi barlaň" düwmesine basyň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
"Başlangyç KYC" -däki "Barlamak" düwmesine basyň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
Countryurduňyzy saýlaň, doly kanuny adyňyzy giriziň (iki gezek), şahsyýet maglumatyňyzy, Guş senesini dolduryň we şahsyýetnamaňyzyň ýa-da Pasport ýa-da Sürüji şahadatnamanyň suratlaryny ýükläň. Hemme zadyň dogry doldurylandygyna göz ýetiriň we "Gözden geçirmek üçin iber" -e basyň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
Barlagdan soň, garaşylýan tassyklamany görersiňiz, tassyklama e-poçta garaşyň ýa-da KYC ýagdaýyny barlamak üçin profiliňize giriň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
Bellik
1. Surat faýl formaty JPG, JPEG ýa-da PNG bolmaly, faýlyň ululygy 5 MB-dan ýokary bolup bilmez.

2. aceüzi aýdyň görünmeli! Bellik düşnükli okalmalydyr! Pasport düşnükli okalmaly!

Şahsyýeti barlamak KYC proseduralary 【APP】

1-nji ädim : MEXC programmaňyzy işe giriziň we giriň. Eger öňem etmedik bolsaňyz, "Hasaba al" düwmesine basyp hasap açyp bilersiňiz.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
2-nji ädim: Giriş sahypasyna gaýdyp, şahsyýet maglumatlaryňyzy giriziň. Dowam etmek we tassyklama kody girizmek üçin slaýd.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
3-nji ädim: Üstünlikli gireniňizden soň, profil sahypaňyza girmek üçin aşakdaky nyşana basyň. Ondan soň, Müşderiňizi tanamak (KYC) amalyny başlamak üçin “ Autentifikasiýa ” düwmesine basyň. 4-nji ädim: thehli meýdanlary dolduryň we sahypadaky görkezmelere laýyklykda surat ýükläň. 5-nji ädim:
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly

MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
KYC amalyny üstünlikli tamamlanyňyzdan soň, satyn alyp bilersiňiz. “OTC” nyşanyna basyň, satyn alyş walýutasyny, “Çalt satyn almak” düwmesi bilen sargyt gutarmazdan ozal satyn almak isleýän bellikleriň mukdaryny / mukdaryny saýlaň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
6-njy ädim: Ekranyň aşagyndaky “Aktiw” nyşanyna basyň we bellikleriňizi fiat hasabyňyzdan öz hasabyňyza geçiriň. Dowam etmek üçin geçirmek düwmesine basyň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
7-nji ädim: Spot bir exchangeasynda BTC / USDT söwda jübütini gözläň we satyn alyş bahaňyzy kesgitläň, soň bolsa satyn almak isleýän BTC mukdaryňyz. “Satyn al” düwmesine basyp buýrugy tamamlaň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
Gutlaýarys! BTC-ni üstünlikli satyn aldyňyz.


Institusiýa hasaby üçin nädip ýüz tutmaly

Institut hasaby üçin ýüz tutmak üçin aşakdaky ädimme-ädim gollanmany ýerine ýetirmegiňizi haýyş edýäris:

1. MEXC hasabyňyza giriň we [Profil] -e giriň. [Institusional barlamaga geçiň] düwmesine basyň .
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
2. [Institusional barlag] düwmesine basyň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
3. Barlamak işine başlamazdan ozal resminamalaryň sanawyny taýýarlamagyňyz soralar. Dowam etmek üçin [Başlamagy barlamak]
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
düwmesine basyp bilersiňiz . 4. Institutyňyzyň esasy maglumatlaryny dolduryň we [Dowam et] düwmesine basyň. Barlag döwründe islän wagtyňyz [Garalamany ýatda saklaň]. 5. Talaplara esaslanyp kompaniýa resminamalaryny ýükläň.


MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly

MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
6. Jarnamany okaň we razy boluň. [Deklarasiýa doly düşünýärin] gapdalyndaky gutujygyny belläň we [Dowam et] düwmesine basyň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly
7. Arzaňyz üstünlikli tabşyryldy. Gözden geçirmegimize sabyrsyzlyk bilen garaşyň.
MEXC-de hasaby nädip hasaba almaly we barlamaly

Thank you for rating.
JOGAP BER. .N Jogap ber
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!
Teswir ýazyň
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!