MEXC Şahamça maksatnamasy - MEXC Turkmenistan - MEXC Türkmenistan

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we MEXC-de hyzmatdaş bolmaly
MEXC şahamçasy programmasy, adamlara cryptocurrency giňişliginde täsirini monetizasiýa etmek üçin girdejili mümkinçilik berýär. Dünýäde öňdebaryjy cryptocurrency alyş-çalyşlaryny öňe sürmek bilen, şahamçalar platforma ýüz tutan her bir ulanyjy üçin komissiýa gazanyp bilerler. Bu gollanma, MEXC şahamça maksatnamasyna goşulmak we maliýe baýraklarynyň potensialyny açmak üçin ädimme-ädim geçer.

MEXC şahamçasy näme?

Bu programmada, kripto söwdasy bilen gyzyklanýan her bir adam bilen paýlaşyp boljak özboluşly we aýratyn ugrukdyryjy baglanyşyk döredip bilersiňiz. Ralollama baglanyşygyna basyp, bellige almagy tamamlamak bilen, olar size ugrukdyryjy bolup bilerler. Çagyrylanlar tarapyndan tamamlanan söwdalardan komissiýa alyp bilersiňiz (MEXC spot, Futures ýa-da ETF söwdasy).

MEXC şäriklik maksatnamasyna nädip goşulmaly

1. Arza bermek we girdeji gazanmak üçin MEXC- e gidiň , aşak aýlaň we [Affiliate Programma] basyň .
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we MEXC-de hyzmatdaş bolmaly
2. Dowam etmek üçin [Indi goşulyň]
düwmesine basyň . 3. Şahsy maglumatlaryňyzy dolduryň we [Indi başla] düwmesine basyň. 4. Özüňiz barada aýdyň we [Indi ýüz tutuň] düwmesine basyň.
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we MEXC-de hyzmatdaş bolmaly

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we MEXC-de hyzmatdaş bolmaly

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we MEXC-de hyzmatdaş bolmaly

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we MEXC-de hyzmatdaş bolmaly
5. [ Barlag koduny ibermek] düwmesine basyp we anketaňyzy gutarmak üçin [Ibermek]
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we MEXC-de hyzmatdaş bolmaly
düwmesine basyp, e-poçta tassyklama koduny giriziň . Hasaba alyşyňyz üstünlikli bolansoň, MEXC topary üç günüň içinde gözden geçiriş geçirer. Syn geçirilenden soň, resmi MEXC size ýüz tutar.
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we MEXC-de hyzmatdaş bolmaly

Komissiýa nädip gazanmaly?

1-nji ädim: MEXC şahamçasy boluň.
 • Aboveokardaky blankany dolduryp, anketaňyzy iberiň . Toparymyz anketaňyza baha berenden we kriteriýalara laýyk gelmegini üpjün edensoň, anketaňyz tassyklanar.

2-nji ädim: referollama baglanyşyklaryňyzy dörediň we paýlaşyň 1. MEXC

hasabyňyza giriň , profil nyşanyna basyň we [Referral] saýlaň. 2. MEXC hasabyňyzdan ugrukdyryjy baglanyşyklary dörediň we dolandyryň. Paýlaşýan her ugrukdyryjy baglanyşygyňyzyň ýerine ýetirilişini yzarlap bilersiňiz. Bular her kanal üçin we jemgyýetiňiz bilen paýlaşmak isleýän dürli arzanladyşlaryňyz üçin düzülip bilner. 3-nji ädim: Oturyň we komissiýa gazanyň.
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we MEXC-de hyzmatdaş bolmaly

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we MEXC-de hyzmatdaş bolmaly

 • Üstünlikli bir MEXC hyzmatdaş bolanyňyzdan soň, ýol salgyňyzy dostlaryňyza iberip, MEXC-de söwda edip bilersiňiz. Çakylygyň geleşik töleglerinden 50% -e çenli komissiýa alarsyňyz. Şeýle hem täsirli çakylyklar üçin dürli töleg arzanladyşlary bilen ýörite ugrukdyrma baglanyşyklaryny döredip bilersiňiz.

MEXC şahamçasy bolmak üçin nädip kär bermeli?

YouTube wideo bloggerleri, cryptocurrency jemgyýetiniň ýolbaşçylary, KOL-lar, pudaga täsir edijiler, metbugat awtorlary we beýleki mazmun döredijiler, MEXC-ni tanatmak isleýän azyndan 500 adamdan ybarat.

Kripto bilen baglanyşykly bazar web sahypalary, şifrlemek gural web sahypalary, pudaklaýyn media web sahypalary we beýleki kripto bilen baglanyşykly platformalar.

Mahabat agentlikleri ýa-da guramalar we ş.m.

Jogapkärçilikler:

 1. Dürli MEXC çärelerini aýda azyndan iki gezek goldaň we öňe sürüň.
 2. MEXC-e traffigi sürmäge kömek ediň we hasaba alyş we söwda amallary arkaly täze ulanyjylara ýol görkeziň.
 3. MEXC brendini işjeň wagyz ediň, marka keşbini saklaň we ulanyjylara umumy soraglarda kömek ediň.

MEXC-de gaýtadan işlemek düzgünleri

Şahamça töleg (gündelik işlenýär)
Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we MEXC-de hyzmatdaş bolmaly

Komissiýanyň täzeleniş maglumatlary:

Her aýyň iki aýlawy bar: 1-den 15-e we 16-dan 30/31-e çenli. Häzirki sikliň çäginde kämilleşdiriş talaplaryny ýerine ýetirseňiz, indiki sikliň birinji gününde 4: 10-da (UTC) komissiýa derejäňiz awtomatiki usulda 2-nji derejä geçer. Talaplar ýerine ýetirilmese, komissiýanyň gatnaşygy 50% -e düzediler.

Döwrebaplaşdyrmagyň ölçegleri:

 • 1-nji usul: Ilkinji gezek işleýän 5 sany söwdagäre ýetiň we häzirki aýlawyň ahyrynda 2000 MX saklaň.
 • 2-nji usul: Häzirki aýlawyň ahyrynda 20,000 MX saklaň.

Ilkinji gezek işleýän söwdagärler üçin ölçegler: Häzirki siklde ilkinji söwdasyny azyndan 10 ABŞ dollary bilen döredilen amal tölegi bilen amala aşyrýan ulanyjylar.


MEXC şäriklik maksatnamasyna goşulmagyň artykmaçlyklary näme?

 • Reokary ugrukdyryjy komissiýalar - MEXC KOL-lary MEXC şertnamalarynyň, nokatlarynyň we ETF önümleriniň söwda tölegleriniň ýokary ugrukdyryş komissiýasyndan peýdalanyp bilerler.
 • Howa uçarlarynyň sylaglary-Aýlyk howa damjalarynyň baýraklary öndürijilige esaslanýar.
 • Kanal dolandyryjysy we müşderi hyzmaty goldawy bilen aýratyn VIP Hyzmat-Professional ýeke-täk hyzmat
 • Super High Rebate - Komissiýalara we golçur kärhanalara berilýän ýeňilliklere 70% arzanladyş alyň.
 • Dalaşgär görkezmek hukugy - MEXC-e maýa goýum taslamalaryny ýa-da sanaw sanawlaryny teklip ediň.
 • Aýratyn çäreler - Şahamçalar üçin döredilen aýratyn söwda çärelerine gatnaşyň.
 • VIP hyzmaty - Professional müşderi dolandyryjylaryndan 24/7 ýeke-ýekeden hyzmat etmek.
 • Hemişelik töleg - Hemişelik ýeňillik döwründen lezzet alyň.
Thank you for rating.