MEXC Giriş - MEXC Turkmenistan - MEXC Türkmenistan

MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly


MEXC-ä nädip girmeli


MEXC hasabyna nädip girmeli 【PC】

  1. Jübi MEXC programmasyna ýa-da web sahypasyna giriň.
  2. Rightokarky sag burçdaky "Giriş" -e basyň.
  3. "E-poçta" ýa-da "Telefon belgiňizi" giriziň.
  4. "Giriş" düwmesine basyň.
  5. Paroly ýatdan çykaran bolsaňyz, "Paroly ýatdan çykaryň" -a basyň.

MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
Giriş sahypasynda, [E-poçta] ýa-da [Telefon belgisini] we hasaba alyş wagtynda görkezen parolyňyzy giriziň. "Giriş" düwmesine basyň.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
Ondan soň tapmany tamamlamak üçin süýşmeli.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
Google Authenticator-y bellän bolsaňyz, Goole Authenticator koduny girizmek üçin Barlag sahypasyna ugrukdyrylarsyňyz.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
Dogry tassyklama kody girizeniňizden soň, söwda etmek üçin MEXC hasabyňyzy üstünlikli ulanyp bilersiňiz
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly


MEXC hasabyna nädip girmeli 【APP】

Göçüren MEXC programmaňyzy açyň, Giriş sahypasy üçin çep ýokarky burçdaky profil nyşanyna basyň.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
Soňra giriş sahypasyna girmek üçin "Giriş" -e basyň.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
2 -nji ädim: Giriş sahypasynda e-poçta salgyňyzy ýa-da telefon belgiňizi we hasaba alyş wagtynda görkezen parolyňyzy giriziň. "Giriş" düwmesine basyň
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
Soňra tapmany hem tamamlamaly
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
bolarsyňyz Google Authenticator-y bellän bolsaňyz, Goole Authenticator koduny girizmek üçin Barlag sahypasyna ugrukdyrylarsyňyz.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
Dogry tassyklama kody girizeniňizden soň, söwda etmek üçin MEXC hasabyňyzy üstünlikli ulanyp bilersiňiz
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly

MEXC parolyny ýatdan çykardyňyz


Web 【PC Girmekçi

bolanyňyzda giriş parolyňyzy ýatdan çykarsaňyz, aşakdaky ýaly ediň:

Giriş penjiresindäki "Paroly ýatdan çykaryň" -a basyň.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
Parolyňyzy täzeden düzmek üçin tassyklama koduny almak üçin MEXC hasabyňyzy dolduryň.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
Soňra tapmany tamamlamak üçin süýşmeli bolarsyňyz
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
"Kod alyň" düwmesine basyň, e-poçta salgyňyza e-poçta iberildi, e-poçta bukjasyna uzak wagtlap girmedik bolsaňyz, spam bukjany barlaň.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
Kody alanyňyzdan soň, ony giriziň we Google Authenticator koduny giriziň ýa-da açyk bolmasa boş goýuň we "Tassykla" düwmesine basyň.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
Paroly iki gezek giriziň we "Tassykla" düwmesine basyň
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
Soňra parolyňyz üstünlikli täzeden düzüldi. Hasabyňyza girmek üçin täze paroly ulanyň.
"Parolyňyzy ýatdan çykardyňyzmy?" giriş sahypasynda.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
Giriş parolyňyzy e-poçta ýa-da telefon belgisi bilen täzeden düzmek isleseňiz karar beriň. Soňra täzeden düzeltmek üçin görkezmelere eýermeli.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly

MEXC-de kripto söwdasy


MEXC-de nokat söwdasy


Spot söwdasy näme

Spot söwdasy, sanly söwdany beýleki söwdagärler bilen hakyky wagtda satyn almak we satmagyň usulydyr.
Adyndan görnüşi ýaly, satyn almak / satmak buýrugy doldurylandan soň amallar derrew ýa-da "ýerinde" çözülýär.


Spot söwda buýruklaryny ýerleşdiriň 【PC】

1-nji ädim: "Söwda" düwmesine basyň we "Spot" saýlaň.

Bellik: Bellikleri "Fiat hasaby" ýa-da "Margin hasaby" ýa-da "Geljekki hasaby" -dan "Spot hasaby" -a geçirendigiňize ýa-da "Spot hasabyňyza" üçünji tarapdan goýandygyňyzy anyklaň.

MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
2-nji ädim: Göni söwda etmek isleýän söwda jübütiňizi “BTC / USDT” ýa-da “gözläň”
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
3-nji ädim your Islegleriňize görä “Çäk”, “Bazar” ýa-da “Stop-Limit” saýlaň. .

3.1 Çäklendirme buýrugy

"Çäk" saýlaň, "Baha" we "mukdar" giriziň we sargyt goýmak üçin "BTC satyn al" ýa-da "BTC sat" düwmesine basmagyňyzy haýyş edýäris
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
3.2 Bazar buýrugy

"Bazar" saýlaň, "Baha" ýa-da " Mukdar ”we sargyt goýmak üçin“ BTC satyn al ”ýa-da“ BTC sat ”düwmesine basyň.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
3.3 Stop-Limit

"Stop-Limit" -i saýlaň, "Trigger Price", "Price" we "mukdar" -y giriziň we sargyt goýmak üçin "BTC satyn al" ýa-da "BTC sat" düwmesine basyň.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
4-nji ädim :Sargyt ýagdaýyny sahypanyň aşagyndaky “Limit Order” ýa-da “Stop-Limit” ýa-da “Sargyt taryhy” -da barlaň.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly

Spot söwda sargytlaryny ýerleşdiriň 【APP】

MEXCs programmasynda Spot söwdasyna nädip başlamalydygyny görkezýär:

1. MEXC programmasynda, söwda interfeýsine geçmek üçin aşaky [Söwda] düwmesine basyň.

Bellik: Aktiwleriňizi “Fiat”, “Margin” ýa-da “Futures” hasabyndan “Spot” hasabyňyza geçirendigiňize ýa-da emläkleri hasabyňyza goýandygyňyzy anyklaň.

MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
2. Söwda etmek isleýän söwda jübütiňizi saýlaň. Ine, mysal hökmünde BTC / USDT alyň.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly

3. Limit ýa-da stop-limit tertibi

saýlaň 3.1 Limit Sargyt

“Satyn alyň” ýa-da “Satyň” we “Limit” sargyt görnüşini saýlaň. Soň bolsa, “Baha” we “mukdar” giriziň. Sargyt ýerleşdirmek üçin "Satyn" ýa-da "Sat" düwmesine basyň.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly

3.2 Stop-limit buýrugy

“Satyn alyň” ýa-da “Satyň” we “Stop-Limit” sargyt görnüşini saýlaň. Soňra, “Trigger Price”, “Limit price” we “mukdar” giriziň. Sargyt ýerleşdirmek üçin "Satyn" ýa-da "Sat" düwmesine basyň.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
4. Sargyt ýerleşdirilende buýrugy “Limit” ýa-da “Stop-Limit”
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
görnüşinde görüp bilersiňiz.

MEXC-de margin söwdasy


Margin söwdasy näme

“Margin Trading” ulanyjylara kripto bazaryndaky karz serişdeleri boýunça emläk söwdasyna mümkinçilik berýär. Söwdagärler üstünlikli söwdalarda has köp girdeji gazanyp biler ýaly söwda netijelerini güýçlendirýär. Şonuň ýaly-da, ähli margin balansyňyzy we ähli açyk pozisiýalaryňyzy ýitirmek howpy abanýar.

MEXC-de Margin söwdasyna başlamak üçin diňe 5 ädim:

  1. Margin hasabyňyzy işjeňleşdiriň
  2. Aktiwleri Margin gapjygyňyza geçiriň
  3. Karz serişdeleri
  4. Margin söwdasy (Satyn / Uzyn ýa-da Gysga satyň)
  5. Töleg


Margin Trading bilen nädip ulanmaly

1-nji ädim: Margin söwda hasaby açyň

MEXC hasabyňyza gireniňizden soň, menýu setirinde [Söwda] tapyň we Margin bazary interfeýsine ugrukdyrylandan soň [Margin hasaby açyň] düwmesine basyň we Margin geleşik şertnamasyny okaň. . Dowam etmek üçin [Aktiwasiýany tassyklamak] düwmesine basyň. 2-nji ädim: Aktiwleri geçirmek Bu ýagdaýda mysal hökmünde BTC / USDT margin söwda jübütini ulanarys. Söwda jübütiniň iki nyşany (BTC, USDT) girew serişdesi hökmünde Margin gapjygyna geçirilip bilner. [Geçirmek] düwmesine basyň, bellikleri saýlaň we Margin gapjygyňyza geçirmek isleýän mukdaryňyzy dolduryň, soňra [Transfer] düwmesine basyň.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly

MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly


. Karz almak çägiňiz Margin gapjygyňyzdaky serişdelere esaslanýar.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
3-nji ädim: Karz

Tokenleri Margin gapjygyňyza geçireniňizden soň, indi bellikleri karz almak üçin girew hökmünde ulanyp bilersiňiz. [Adaty] re underimde [Karz]

düwmesine basyň . Ulgam girew esasynda karz almak üçin elýeterli mukdary görkezer. Ulanyjylar karz mukdaryny zerurlyklaryna görä ulanyp bilerler. Karzyň iň pes mukdary we sagatlyk göterim derejesi hem aňsat salgylanmak üçin ulgamda görkeziler. Karz bermek isleýän mukdaryňyzy dolduryň we "Karz" düwmesine basyň. 4-nji ädim: Margin söwdasy (Satyn alyň / Uzyn ýa-da gysga satyň) Ulanyjylar karz üstünlikli bolansoň Margin söwdasyna başlap bilerler. Satyn almak / Uzyn we satmak / Gysga diýmek: Here / Uzyn diýmek
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly

MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly


“Margin Trading” -den uzak wagtlap satyn almak, ýakyn wagtda pes bazary satyn almak we karzy üzüp, ýokary satmak üçin garaşmak diýmekdir. BTC-iň bahasynyň ýokarlanmagyna garaşylsa, BTC-ni arzan bahadan satyn almak we geljekde ýokary bahadan satmak üçin USDT karz alyp bilersiňiz. Ulanyjylar BTC satyn almak / uzyn etmek üçin

Limit, Market ýa-da Stop-Limit [ Adaty ] ýa-da [ Awto ] re modeiminde saýlap bilerler.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
BTC-iň bahasy garaşylýan bahadan ýokary göterilende, ulanyjy Limit, Market ýa-da Stop-Limit ulanyp BTC satyp / gysga satyp biler.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
Satmak / Gysga

“Margin Trading” -de gysga satmak, ýakyn wagtda ýokary bazara satylmagyna we karzy üzüp, pes satyn almaga garaşmagy aňladýar. Häzirki BTC bahasy 40,000 USDT bolsa we peselmegine garaşylsa, BTC karz alyp, gysga ýoly saýlap bilersiňiz. Ulanyjylar BTC satmak / gysga satmak üçin

Limit, Market ýa-da Stop-Limit [Adaty] ýa-da [Awto] re modeiminde saýlap bilerler.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
BTC-iň bahasy garaşylýan bahadan aşak düşende, ulanyjylar karzy we göterimleri yzyna gaýtarmak üçin Margin Trading-de arzan bahadan BTC satyn alyp bilerler.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
5-nji ädim: Töleg üçin ýüz tutuň Ulanyjylar [Aktiwler - Hasap] - [Margin hasaby]

basyp, tölegleri dowam etdirip bilerler . Karz üçin ýüz tutan bellikleriňizi gözläň (BTC, bu ýagdaýda) we [ Töleg]. Tölemek isleýän zadyňyzy saýlaň, tölegiň mukdaryny açyň we dowam etmek üçin [ Töleg ] düwmesine basyň. Öwezini dolmak üçin ýeterlik mukdar ýok bolsa, ulanyjylar wagtynda tölemek üçin zerur bellikleri Margin hasabyna geçirmeli bolýarlar.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly

Margin söwdasynda awtomatiki tertip aýratynlygy boýunça gollanma

Şeýle hem, MEXC söwda amallaryny ýönekeýleşdirmek we ulanyjylaryň tejribesini ýokarlandyrmak üçin Awto re modeiminde Margin Trading-i üpjün edýär.

1. Karz we töleg

Margin Trading-de Awtomatiki re modeimi saýlamak bilen, ulanyjylara karz bermek ýa-da el bilen tölemek zerurlygy ýok. Ulgam, ulanyjynyň bar bolan aktiw we sargyt mukdary esasynda karz gerekdigini ýa-da ýokdugyny kesgitlär. Sargyt mukdary ulanyjylaryň elýeterli aktiwlerinden köp bolsa, ulgam awtomatiki karz berer we göterim derrew hasaplanar. Sargyt ýatyrylanda ýa-da bölekleýin doldurylanda, boş karzyň döredýän göterimlerinden gaça durmak üçin ulgam karzy awtomatiki yzyna gaýtaryp berýär.

2. Elýeterli mukdar / kwota

Awtomatiki tertipde ulgam, saýlanan güýje we ulanyjylaryň Margin hasabyndaky aktiwine (elýeterli mukdar = Arassa aktiw + Maksimum karz mukdary) esasda ulanyjylara elýeterli mukdary görkezer.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
3. Tölenmedik karz

Ulanyjynyň tölenmedik karzy bar bolsa, ulanyjy degişli emlägi margin hasabyna geçirende ulgam ilki bilen göterimini, soň bolsa karz mukdaryny yzyna gaýtaryp berer. Söwda usullaryny üýtgetmek üçin ulanyjylar tölenmedik karzy yzyna gaýtarmaly bolarlar.


Margin söwdasynda Stop-Limit buýrugy


Margin söwdasynda Stop-Limit buýrugy näme?

“Stop-Limit” buýrugy söwdagärlere iň az girdeji mukdaryny ýa-da kabul etmek isleýän iň ýokary ýitgisini kesgitlemek bilen töwekgelçilikleri azaltmak üçin çäkli sargyt we stop-ýitgi buýrugyny birleşdirmäge mümkinçilik berýär. Ulanyjylar duralga bahasyny we çäkli bahany kesgitlemekden başlap bilerler. Tüweleme bahasy ýetilende ulgam, hatda hasabyňyzdan çykanyňyzda hem tertibi awtomatiki ýerleşdirer.

Parametrler

Trigger bahasy: Token trigger bahasyna ýetende, sargyt öňünden kesgitlenen mukdar bilen Limit bahasyna awtomatiki ýerleşdiriler.

Baha: Satyn almak / satmagyň bahasy

Möçberi: Satyn almak / satmak mukdary tertipde

Bellik: Ulanyjylar Awto re modeiminde söwda edenlerinde bazaryň uly üýtgemegi bar bolsa, bar bolan karz üýtgediler. Bu, stop-limit buýrugynyň şowsuzlygyna sebäp bolup biler.


Mysal üçin:

EOS-yň bazar bahasy indi 2,5 ABŞ dollaryndan ýokary. Ulanyjy, 2.5 USDT bahasynyň möhüm goldaw liniýadygyna ynanýar. Şeýlelik bilen A ulanyjy, EOS-yň bahasy bahadan pes bolsa, EOS satyn almak üçin karz sorap biler diýip pikir edýär. Bu ýagdaýda, Ulanyjy stop-limit tertibini ulanyp, trigger bahalaryny we mukdaryny öňünden kesgitläp biler. Bu funksiýa bilen Ulanyjy bazara işjeň gözegçilik etmegiň zerurlygy bolmaz.

Bellik: Eger bellik uly üýtgewsizligi başdan geçiren bolsa, togtatmak çäkli buýrugy ýerine ýetirilmän biler.


Stop-Limit buýrugyny nädip ýerleşdirmeli?

1. aboveokardaky ssenariýany mysal hökmünde alyp: MEXCs web sahypasynda menýu setirinden [Söwda - Margin] tapyň - Islenýän tertipde [Awto ýa-da adaty) [Stop-Limit] basyň

2. Trigger bahasyny 2.7 USDT derejesinde belläň, Bahasy 2,5 USDT we satyn alyş mukdary 35 bilen çäklendiriň. Soňra "Satyn" düwmesine basyň. Stop-Limit buýrugyny ýerleşdireniňizden soň, sargyt ýagdaýyny aşakdaky [Stop-Limit order] interfeýsinde görüp bilersiňiz.

3. Iň soňky nyrh duralganyň bahasyna ýetensoň, buýrugy "Çäk" menýusynda görüp bolýar.

MEXC-de geljekki söwda


Şaýy pullar, hemişelik aragatnaşyk söwda sapagy 【PC】


1-nji ädim: https://www.mexc.io

sahypasyna giriň , amal sahypasyna girmek üçin "Geljegler", soňra "Geljegi" basyň. 2-nji ädim: Geljekdäki sahypada bazar hakda köp maglumatlar bar. Bu, saýlanan söwda jübütiňiziň baha diagrammasy. Esasy, pro we çuňluk görnüşleriniň arasynda ekranyň ýokarky sag tarapyndaky opsiýalara basyp bilersiňiz. Positionerleşýän ýerleriňiz we sargytlaryňyz baradaky maglumatlary ekranyň aşagynda görmek bolýar. Sargyt kitaby, beýleki dellallaryň satyn alýandygy ýa-da satylmaýandygy barada düşünje berýär, bazar söwda bölümi bolsa ýakynda tamamlanan söwdalar barada maglumat berýär. Netijede, ekranyň iň sag tarapynda sargyt goýup bilersiňiz. 3-nji ädim:
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly

MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly


Şaýy pul bilen hemişelik şertnama, sanly aktiwiň belli bir görnüşinde görkezilen hemişelik şertnama. MEXC häzirki wagtda BTC / USDT we ETH / USDT söwda jübütlerini hödürleýär. Geljekde has köp zat geler. Bu ýerde, mysal geleşiginde BTC / USDT satyn alarys.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
4-nji ädim:

Eger ýeterlik serişdäňiz ýok bolsa, ekranyň aşaky sag tarapyndaky “Geçirmek” düwmesine basyp, Spot hasabyňyzdan Şertnama hasabyňyza emläkleriňizi geçirip bilersiňiz. Spot hasabyňyzda serişdäňiz ýok bolsa, satyn alyş belgilerini gönüden-göni walýuta bilen ýerine ýetirip bilersiňiz.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
5-nji ädim:

Şertnama hasabyňyzda zerur serişdeler bar bolsa, bahany we satyn almak isleýän şertnamalaryňyzyň sanyny kesgitlemek bilen çäkli sargyt goýup bilersiňiz. Soňra sargydyňyzy tamamlamak üçin “Satyn / Uzyn” ýa-da “Satmak / Gysga” basyp bilersiňiz.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
6-njy ädim:


Dürli söwda jübütlerinde dürli mukdarda güýji ulanyp bilersiňiz. MEXC 125x çenli güýji goldaýar. Iň ýokary rugsat berilýän güýjüňiz, ilki açmak we soňra ýagdaýy saklamak üçin zerur serişdeleri kesgitleýän başlangyç margin we tehniki hyzmat marjasyna baglydyr.

Uzyn we gysga pozisiýaňyzy kesiş margin re modeiminde üýtgedip bilersiňiz. Ine, muny nädip edip bilersiňiz.

Mysal üçin uzyn pozisiýa 20x, gysga pozisiýa 100x. Uzyn we gysga araçäk töwekgelçiligini azaltmak üçin söwdagär, güýji 100x-den 20x-a çenli sazlamagy meýilleşdirýär.

“Gysga 100X” düwmesine basyň we meýilnamany 20x-e sazlaň we “OK” düwmesine basyň. Soňra pozisiýanyň güýji 20x-e çenli azaldyldy.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
7-nji ädim:

MEXC dürli söwda strategiýalaryny ýerleşdirmek üçin iki dürli margin reesimini goldaýar. Olar “Cross Margin” we “Izolated Margin” re areimidir.

Geç margin tertibi Geçiş margin

re modeiminde margin şol bir hasaplaşyk kriptografiýasy bilen açyk pozisiýalaryň arasynda paýlanýar. Positionagdaý, ýatyrylmazlyk üçin degişli cryptocurrency hasabynyň umumy balansyndan has köp margin çeker. Islendik amala aşyrylan PnL, şol bir cryptocurrency görnüşindäki ýitirilen pozisiýany artdyrmak üçin ulanylyp bilner.

Izolirlenen margin

Aýry-aýry margin re modeiminde, bir wezipä bellenen margin goýlan başlangyç jem bilen çäklenýär.

Ationatyrylan ýagdaýynda söwdagär diňe belli bir kriptografik balansy täsirsiz galdyryp, belli bir pozisiýa üçin marginini ýitirýär. Şonuň üçin izolirlenen margin re modeimi söwdagärlere ýitgilerini başlangyç margin bilen çäklendirmäge mümkinçilik berýär we başga hiç zat ýok.

Aýry-aýry margin re modeiminde, süýşüriji slaýderiň kömegi bilen öz güýjüňizi özbaşdak optimizirläp bilersiňiz.

Düzgüne görä, ähli söwdagärler izolirlenen margin re iniminde başlaýarlar.

MEXC häzirki wagtda söwdagärlere söwdanyň ortasynda, ýöne tersine, izolirlenen marginadan margin re modeimine geçmäge mümkinçilik berýär.

8-nji ädim:

Bir pozisiýa satyn alyp / uzak gidip ýa-da gysga bir pozisiýa satyp / gidip bilersiňiz.

Söwdagär şertnamada bahanyň ýokarlanmagyna garaşýan, arzan bahadan satyn alyp, geljekde girdeji üçin satýan wagty uzak dowam edýär.

Söwdagär, bahanyň arzanlamagyna garaşýanlarynda, häzirki wagtda has ýokary bahadan satylýar we geljekde täzeden satyn alanda tapawudyny gazanýar.

MEXC dürli söwda strategiýalaryny ýerleşdirmek üçin dürli sargyt görnüşlerini goldaýar. Indiki elýeterli dürli sargyt görnüşlerini düşündirmäge dowam ederis.

Sargyt görnüşleri
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
i) tertibi çäklendiriň

Ulanyjylar satyn almak ýa-da satmak isleýän bahasyny kesgitläp bilerler we bu sargyt şol bahadan ýa-da has gowy doldurylýar. Söwdagärler bahadan tizlikden ileri tutulanda bu sargyt görnüşini ulanýarlar. Söwda buýrugy eýýäm sargyt kitabynda goýlan buýruga garşy gabat gelse, likwidligi aýyrýar we alyjy tölegi ulanylýar. Söwdagäriň buýrugy eýýäm sargyt kitabynda goýlan buýruga garşy gabat gelmese, likwidligi goşýar we öndürijiniň tölegi ulanylýar.

ii) Bazar tertibi Bazar

buýrugy, häzirki bazar bahalarynda derrew ýerine ýetirilmeli buýruk. Söwdagärler tizlikden has ileri tutulanda bu sargyt görnüşini ulanýarlar. Bazar sargytlary sargytlaryň ýerine ýetirilmegini kepillendirip biler, ýöne ýerine ýetiriş bahasy bazar şertlerine görä üýtgäp biler.

iii) Çäklendirmek tertibi

Bazar Trigger bahasyna ýetende çäklendirilen sargyt ýerleşdiriler. Bu ýitgini duruzmak ýa-da girdeji almak üçin ulanylyp bilner.

iv) Buýrugy derrew ýa-da ýatyrmak (IOC) Buýruk

görkezilen bahada doly ýerine ýetirilip bilinmese, buýrugyň galan bölegi ýatyrylar.

v) Sargyt çäklendirmek üçin bazar (MTL)

Bazardan iň çäkli (MTL) sargyt iň oňat bazar bahasynda ýerine ýetirmek üçin bazar buýrugy hökmünde tabşyrylýar. Sargyt diňe bölekleýin doldurylan bolsa, buýrugyň galan bölegi ýatyrylýar we sargytyň doldurylan böleginiň ýerine ýetirilen bahasyna deň bolan çäk bahasy bilen gaýtadan tabşyrylýar.

vi) ossitgini bes ediň / girdeji alyň Bir

iş açanyňyzda girdeji / nyrh bahalaryny kesgitläp bilersiňiz.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
Söwda edende käbir esasy arifmetikany ýerine ýetirmeli bolsaňyz, berlen kalkulýator funksiýasyny MEXC platformasynda ulanyp bilersiňiz.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly

Şaýy pullar, hemişelik şertnama söwda okuw gollanmasy 【APP】

1-nji ädim:

MEXC programmasyny işe giriziň we şertnama söwda interfeýsine girmek üçin aşaky nawigasiýa setirinde “Geljekler” düwmesine basyň. Ondan soň şertnamany saýlamak üçin çep ýokarky burçuna basyň. Bu ýerde, mysal hökmünde teňňe çyzylan BTC / USD ulanarys.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
2-nji ädim:

K-setir diagrammasyna ýa-da ekranyň ýokarky sag tarapyndan halaýan zatlaryňyza girip bilersiňiz. Şeýle hem gollanmany we ellipsden başga dürli sazlamalary görüp bilersiňiz.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
3-nji ädim:

Şaýy pul bilen hemişelik şertnama, sanly aktiwiň belli bir görnüşinde görkezilen hemişelik şertnama. MEXC häzirki wagtda BTC / USD we ETH / USDT söwda jübütlerini hödürleýär. Geljekde has köp zat geler.

4-nji ädim:

Eger ýeterlik serişdäňiz ýok bolsa, ekranyň aşaky sag tarapyndaky “Geçirmek” düwmesine basyp, Spot hasabyňyzdan Şertnama hasabyňyza emläkleriňizi geçirip bilersiňiz. Spot hasabyňyzda serişdäňiz ýok bolsa, satyn alyş belgilerini gönüden-göni walýuta bilen ýerine ýetirip bilersiňiz.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
5-nji ädim:

Şertnama hasabyňyzda zerur serişdeler bolansoň, bahany we satyn almak isleýän şertnamalaryňyzyň sanyny kesgitläp, çäkli sargydyňyzy goýup bilersiňiz. Soňra sargydyňyzy tamamlamak üçin “Satyn / Uzyn” ýa-da “Satmak / Gysga” basyp bilersiňiz.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
6-njy ädim:

Dürli söwda jübütlerinde dürli mukdarda güýji ulanyp bilersiňiz. MEXC 125x çenli güýji goldaýar. Iň ýokary rugsat berilýän güýjüňiz, ilki açmak we soňra ýagdaýy saklamak üçin zerur serişdeleri kesgitleýän başlangyç margin we tehniki hyzmat marjasyna baglydyr.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
Uzyn we gysga pozisiýaňyzy kesiş margin re modeiminde üýtgedip bilersiňiz. Mysal üçin uzyn pozisiýa 20x, gysga pozisiýa 100x. Uzyn we gysga araçäk töwekgelçiligini azaltmak üçin söwdagär, güýji 100x-den 20x-a çenli sazlamagy meýilleşdirýär.

“Gysga 100X” düwmesine basyň we meýilnamany 20x-e sazlaň we “OK” düwmesine basyň. Soňra pozisiýanyň güýji 20x-e çenli azaldyldy.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
7-nji ädim:

MEXC dürli söwda strategiýalaryny ýerleşdirmek üçin iki dürli margin reesimini goldaýar. Olar “Cross Margin” we “Izolated Margin” re areimidir.

Geç margin tertibi Geçiş margin

re modeiminde margin şol bir hasaplaşyk kriptografiýasy bilen açyk pozisiýalaryň arasynda paýlanýar. Positionagdaý, ýatyrylmazlyk üçin degişli cryptocurrency hasabynyň umumy balansyndan has köp margin çeker. Islendik amala aşyrylan PnL, şol bir cryptocurrency görnüşindäki ýitirilen pozisiýany artdyrmak üçin ulanylyp bilner.

Izolýasiýa Margin

Aýry-aýry margin re modeiminde, bir wezipä bellenen margin goýlan başlangyç jem bilen çäklenýär.

Ationatyrylan ýagdaýynda söwdagär diňe belli bir kriptografik balansy täsirsiz galdyryp, belli bir pozisiýa üçin marginini ýitirýär. Şonuň üçin izolirlenen margin re modeimi söwdagärlere ýitgilerini başlangyç margin bilen çäklendirmäge mümkinçilik berýär we başga hiç zat ýok. .

Aýry-aýry margin re modeiminde, süýşüriji slaýderiň kömegi bilen öz güýjüňizi özbaşdak optimizirläp bilersiňiz.

Düzgüne görä, ähli söwdagärler izolirlenen margin re iniminde başlaýarlar.

MEXC häzirki wagtda söwdagärlere söwdanyň ortasynda, ýöne tersine, izolirlenen marginadan margin re modeimine geçmäge mümkinçilik berýär.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
8-nji ädim:

Bir pozisiýa satyn alyp / uzak gidip ýa-da gysga bir pozisiýa satyp / gidip bilersiňiz.

Söwdagär şertnamada bahanyň ýokarlanmagyna garaşýan, arzan bahadan satyn alyp, geljekde girdeji üçin satýan wagty uzak dowam edýär.

Söwdagär, bahanyň arzanlamagyny çaklap, häzirki wagtda has ýokary bahadan satyp, geljekde şertnamany täzeden satyn alanda tapawudyny gazansa, gysga bolýar.

MEXC dürli söwda strategiýalaryny ýerleşdirmek üçin dürli sargyt görnüşlerini goldaýar. Indiki elýeterli dürli sargyt görnüşlerini düşündirmäge dowam ederis.


Sargyt
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly
çäklendirmesi


Ulanyjylar satyn almak ýa-da satmak isleýän bahasyny kesgitläp bilerler we bu sargyt şol bahadan ýa-da has gowy doldurylýar. Söwdagärler bahadan tizlikden ileri tutulanda bu sargyt görnüşini ulanýarlar. Söwda buýrugy eýýäm sargyt kitabynda goýlan buýruga garşy gabat gelse, likwidligi aýyrýar we alyjy tölegi ulanylýar. Söwdagäriň buýrugy eýýäm sargyt kitabynda goýlan buýruga garşy gabat gelmese, likwidligi goşýar we öndürijiniň tölegi ulanylýar.

Bazar buýrugy Bazar buýrugy

, häzirki bazar bahalarynda derrew ýerine ýetirilmeli buýruk. Söwdagärler tizlikden has ileri tutulanda bu sargyt görnüşini ulanýarlar. Bazar sargytlary sargytlaryň ýerine ýetirilmegini kepillendirip biler, ýöne ýerine ýetiriş bahasy bazar şertlerine görä üýtgäp biler.

Çäklendirme tertibini bes ediň

Bazar Trigger bahasyna ýetende çäklendirilen sargyt ýerleşdiriler. Bu ýitgini duruzmak ýa-da girdeji almak üçin ulanylyp bilner.

Stop Market order Stop bazar buýrugy

, girdeji almak ýa-da ýitgileri duruzmak üçin ulanyp boljak sargyt. Önümiň bazar bahasy bellenilen sargyt bahasyna ýetip, soňra bazar buýrugy hökmünde ýerine ýetirilende janly bolýar.

Sargytlaryň ýerine ýetirilmegi:

Sargytlar ýa-da sargyt bahasy bilen doldurylýar (ýa-da has gowusy) ýa-da düýbünden ýatyrylýar. Bölekleýin amallara rugsat berilmeýär.

Söwda edende käbir esasy arifmetikany ýerine ýetirmeli bolsaňyz, berlen kalkulýator funksiýasyny MEXC platformasynda ulanyp bilersiňiz.
MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly MEXC-de nädip girmeli we Kripto söwdasyna başlamaly

Spot söwdasynda ýygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)


1. Näme üçin satyn almak / satmak mukdaryna girip bilemok?

Hasabyňyzda ýeterlik mukdarda barlygyňyzy haýyş edýäris. Eger mukdar ýeterlik bolmasa, geleşikden lezzet alyp bilmersiňiz.


2. Diňe USDT satyn aldym, näme üçin söwda edip bilemok?

Fiat söwdasynda satyn alýan USDT fiat hasabyňyza giriziler, söwda etmezden ozal öz hasabyňyza geçirmeli.


3. Geleşik ýazgylarymy nireden görüp bilerin?

Geleşik ýazgylaryňyzy "Sargytlar" - "Walýuta sargytlary" - "Taryhy sargytlar" -da görmek bolýar.


4. Näme üçin ähli amal ýazgylarymy görüp bilemok?

Häzirki wagtda hasabyňyzda diňe bir aý töweregi amal amallaryňyzy görüp bilersiňiz. Has köp amal ýazgylaryny soramaly bolsaňyz, onlaýn müşderi hyzmatynyň üsti bilen anketa iberiň, takmynan 3 iş gününde bellige alnan poçta gutyňyza ibereris.


5. Näme üçin geleşik ýazgylarym sargyt ýazgylarymdan tapawutlanýar?

Geleşik, adatça, bölekleýin amallara bölünýär, umumy mukdaryny barlaň, goýlan puluňyz bilen deň bolmaly.


6. Walýuta söwdasy üçin bazar sargyt usuly barmy?

Häzirki wagtda walýuta söwdasy üçin bazara garaşylýan sargyt ýok, hemmesi garaşylýan sargytlar üçin bahany we mukdaryny el bilen girizmegiňizi talap edýär.


7. Innowasiýa zolagy näme?

Innowasiýa zonasyndaky belgiler köplenç bahalaryň uly üýtgemegi bilen bir kategoriýa degişlidir. Esasy bazaryň bazary bilen deňeşdirilende, innowasiýa zonasyndaky önümler has töwekgelçilikli we seresaply işlemegi talap edýär. Innowasiýa zonasyndaky bellikleriň wagtyň çäklidigini we amatsyzdygyny bellemelidiris. Innowasiýa zonasyndaky bellikler adaty üýtgemelere gaýdyp gelse, ses ýokarlanandan soň has soňky döwürde söwda üçin esasy tagtada geçip bolýar. Bildiriş habarnamasy.


8. frequygy-ýygydan ulanylýan söwda jübütlerimi nädip goşmaly?

Sag tarapdaky gözleg setirinde isleýän belligiňizi gözläp bilersiňiz we halanýan goşmak üçin gapdalyndaky "☆" düwmesine basyp bilersiňiz.


9. Bu taslamanyň girişini nädip okamaly?

Web sahypasynda, aşakdaky "XXX maglumatlary" barlamak üçin sahypanyň çep tarapyndaky geleşik jübütine basyp bilersiňiz, ykjam terminalda bolsa geleşik jübütine basyp, "walýuta jikme-jiklikleri" -e girip bilersiňiz. "açylan sahypada.


10. Näme üçin gündelik setirde göterim ýokarlanýar we Kline peselýär?

Sebäbi gündelik setirdäki göterim üýtgemegi 0 bal bilen hasaplanýar we gündelik setirdäki Kline 8 balda täzelenýär.


11. Programmalaryň söwda interfeýsi tehniki görkezijileriň parametrlerini kesgitläp bilmezmi?

Programma tarapyndaky tehniki görkezijileriň parametrleri düzülýär, şonuň üçin habarly boluň.


12. Internetde hereket edýän ortaça nädip saýlanmaly?

Bazar söwda interfeýsinde "⚙" we saýlamak üçin gapdalyndaky "Görkeziji" düwmesine basyp bilersiňiz.


13. Jübi programmasy interfeýsinde gijeki re modeimi nädip düzmeli?

"My" interfeýsine girmek we "⚙" düwmesiniň ýanyndaky gijeki re modeimi açmak üçin çep ýokarky burçdaky awatara basyp bilersiňiz.


14. Bir exchangea gyzyl we ýaşyl gurup bilermi?

Web sahypasy ýokaryk we aşaklygyna düzülip bilner, söwda interfeýsindäki "⚙" düwmesine basyň.


15. MEXC-iň gündelik söwda mukdary haçan hasaplanýar?

Her gün 16: 00-da (UTC) başlaýar.


16. MEXC haçan köpeldi ýa-da azaldy?

Her gün 16: 00-da (UTC) başlaýar.


17.

Her gün 00: 00-da (UTC) täzelenýär.
Thank you for rating.