MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar

MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar
MEXC-iň giňişleýin ýygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ) arkaly gezmek, ulanyjylara umumy soraglara çalt we maglumat beriji jogaplar bermek üçin döredilen gönümel prosesdir. Sorag-jogap soraglaryna girmek üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:

Hasap

MEXC-de SMS barlamak koduny alyp bolmaýar

Jübi telefonyňyzda SMS tassyklama koduny alyp bilmeseňiz, aşakda görkezilen sebäplere görä bolup biler. Degişli görkezmelere eýeriň we tassyklama koduny täzeden almaga synanyşmagyňyzy haýyş edýäris.

1-nji sebäp: MEXC siziň ýurduňyzda ýa-da sebitiňizde hyzmat hödürlemeýänligi sebäpli jübi telefonlary üçin SMS hyzmatlaryny berip bolmaýar.

2-nji sebäp: Jübi telefonyňyzda howpsuzlyk programma üpjünçiligini gurnan bolsaňyz, programma üpjünçiliginiň SMS-i saklamagy we blokirlemegi mümkin.
 • Çözgüdi : Jübi howpsuzlygy programma üpjünçiligiňizi açyň we blokirlemäni wagtlaýyn öçüriň, soňra tassyklama koduny almaga synanyşyň.

3-nji sebäp: Jübi hyzmatyny üpjün edijiňiz bilen baglanyşykly problemalar, ýagny SMS şlýuzynyň dykylmagy ýa-da başga näsazlyklar.
 • Çözgüt : Jübi üpjün edijiňiziň SMS şlýuzasy dyknylanda ýa-da näsazlyklar ýüze çyksa, iberilen habarlaryň gijikmegine ýa-da ýitmegine sebäp bolup biler. Situationagdaýy barlamak ýa-da tassyklama kody almak üçin gaýtadan synanyşmak üçin ykjam hyzmat üpjün edijiňiz bilen habarlaşyň.

4-nji sebäp: Gaty köp SMS barlamak kodlary soraldy.
 • Çözgüdi : SMS tassyklama koduny çalt yzygiderli ibermek üçin düwmä basmak, tassyklama koduny almak ukybyňyza täsir edip biler. Biraz garaşyň we soňrak synanyşyň.

5-nji sebäp: Häzirki ýerleşýän ýeriňizde signal ýok.
 • Çözgüt : SMS alyp bilmeýän bolsaňyz ýa-da SMS almakda gijä galýan bolsaňyz, signalyň pesligi ýa-da ýoklugy sebäpli bolup biler. Has gowy signal güýji bolan ýerde gaýtadan synanyşyň.

Beýleki meseleler:
Tölegiň ýoklugy, telefonyň doly saklanmagy, spam hökmünde bellenen SMS tassyklamasy we beýleki ýagdaýlar sebäpli kesilen ykjam hyzmat, SMS tassyklama kodlaryny almagyňyzyň öňüni alyp biler.

Bellik:
aboveokardaky çözgütleri synap göreniňizden soňam SMS tassyklama kodlaryny alyp bilmeýän bolsaňyz, SMS iberijini gara sanawa girizen bolmagyňyz mümkin. Bu ýagdaýda kömek üçin onlaýn müşderi hyzmatyna ýüz tutuň.


MEXC-den e-poçta almasaňyz näme etmeli?

E-poçta almadyk bolsaňyz, aşakdaky usullary synap görüň:
 1. Hasaba gireniňizde dogry e-poçta salgysyny girizendigiňize göz ýetiriň;
 2. Spam bukjany ýa-da beýleki bukjalary barlaň;
 3. E-poçta müşderisiniň ahyrynda e-poçta iberilýändigini we dogry alynýandygyny barlaň;
 4. Gmail we Outlook ýaly esasy üpjün edijiden e-poçta ulanyp görüň;
 5. Gelýän bukjany soňrak barlaň, sebäbi torda gijä galmak bolup biler. Barlag kody 15 minut dowam edýär;
 6. E-poçta almaýan bolsaňyz, petiklenen bolmagy mümkin. E-poçta täzeden almaga synanyşmazdan ozal, MEXC e-poçta domenini el bilen ak sanawlaşdyrmaly bolarsyňyz.

Aşakdaky iberijileriň sanawyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris (domen adynyň ak sanawy):

Domen ady üçin ak sanaw:
 • mexc.link
 • mexc.sg
 • mexc.com

E-poçta salgysy üçin sanaw sanawy: Bellik : Ak sanaw sazlamalary ýerine ýetirilenden soň, e-poçta tassyklaýyş koduny almaga synanyşmazdan ozal 10 minut garaşyň, sebäbi ak sanawyň belli bir e-poçta üpjün edijileri üçin güýje girmegi üçin birnäçe wagt gerek bolup biler.


MEXC hasaby howpsuzlygyny nädip ýokarlandyrmaly

1. Parol sazlamalary: Çylşyrymly we üýtgeşik parol belläň. Howpsuzlyk maksady bilen, iň bolmanda bir baş harp we kiçi harp, bir san we bir ýörite nyşan ýaly azyndan 10 simwolly paroly ulanmagy unutmaň. Başgalar üçin aňsat elýeterli nagyşlary ýa-da maglumatlary (meselem, adyňyz, e-poçta salgyňyz, doglan günüňiz, jübi telefonyňyz we ş.m.) ulanmakdan gaça duruň.

 • Maslahat bermeýän parol formatlarymyz: lihua, 123456, 123456abc, test123, abc123
 • Maslahat berilýän parol formatlary: Q @ ng3532 !, Iehig4g @ # 1, QQWwfe @ 242!

2. Parollary üýtgetmek: Hasabyňyzyň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin parolyňyzy yzygiderli üýtgetmegiňizi maslahat berýäris. Parolyňyzy üç aýdan bir gezek üýtgetmek we her gezek düýbünden başga parol ulanmak iň gowusydyr. Has ygtybarly we amatly parol dolandyryşy üçin "1Password" ýa-da "LastPass" ýaly parol dolandyryjysyny ulanmagy maslahat berýäris.

 • Mundan başga-da, parollaryňyzy gizlin saklaň we beýlekilere açmaň. MEXC işgärleri hiç hili ýagdaýda parolyňyzy soramazlar.

3. Iki faktorly tanamaklyk (2FA)
Google Autentifikatoryny baglanyşdyrmak: Google Authenticator, Google tarapyndan işe girizilen dinamiki parol guraly. Jübi telefonyňyzy MEXC tarapyndan üpjün edilen ştrih koduny skanirlemek ýa-da açary girizmek talap edilýär. Goşulandan soň, tassyklaýjyda her 30 sekuntda dogry 6 sanly tanamak kody dörediler. Üstünlikli baglanyşykdan soň, her gezek MEXC-e gireniňizde Google Authenticator-da görkezilen 6 sanly tanamak koduny girizmeli ýa-da goýmaly.

MEXC autentifikatoryny baglanyşdyrmak: Hasabyňyzyň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin App Store-da ýa-da Google Play-de MEXC Authenticator-ny göçürip alyp bilersiňiz.

4. Balyk tutmakdan ägä
boluň, MEXC-den gelen ýaly görünýän fişing e-poçtalaryna seresap boluň we MEXC hasabyňyza girmezden ozal baglanyşygyň resmi MEXC web sahypasydygyna göz ýetiriň. MEXC işgärleri hiç haçan parolyňyzy, SMS ýa-da e-poçta tassyklama kodlaryňyzy ýa-da Google Authenticator kodlaryny soramazlar.

Iki faktorly tanamaklyk näme?

Iki faktorly tanamaklyk (2FA), e-poçta tassyklamasy we hasabyňyzyň paroly üçin goşmaça howpsuzlyk gatlagy. 2FA açyk bolsa, MEXC platformasynda käbir hereketleri ýerine ýetireniňizde 2FA kody bermeli bolarsyňyz.

TOTP nähili işleýär?

MEXC iki faktorly tanamak üçin Wagt esasly bir gezeklik parol (TOTP) ulanýar, bu diňe 30 sekundyň dowamynda wagtlaýyn, üýtgeşik bir gezeklik 6 sanly kody döretmegi öz içine alýar. Platformadaky aktiwleriňize ýa-da şahsy maglumatlaryňyza täsir edýän hereketleri ýerine ýetirmek üçin bu kody girizmeli bolarsyňyz.

* Kodyň diňe sanlardan ybarat bolmalydygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Google Autentifikatoryny nädip gurmaly

1. Resmi MEXC web sahypasyna giriň, [Profil] nyşanyna basyň we [Howpsuzlyk] saýlaň.
MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar

2. Gurmak üçin MEXC / Google Authenticator saýlaň.
MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar
3. Hakyky tassyklaýjy programmasyny guruň.

IOS enjamyny ulanýan bolsaňyz, “App Store” -a giriň we göçürip almak üçin “Google Authenticator” ýa-da “MEXC Authenticator” -ny tapyň.

Android ulanyjylary üçin Google Play-e giriň we gurmak üçin "Google Authenticator" ýa-da "MEXC Authenticator" tapyň.

4. Göçürilen autentifikator programmasyny işe giriziň ýa-da sahypada görkezilen QR koduny skanirläň ýa-da açary el bilen göçüriň we tassyklama kodlaryny döretmek üçin programma goýuň. 5. [Kod al]
MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar düwmesine basyň we e-poçtaňyza iberilen 6 belgili kody we Autentifikator kody giriziň. Amaly tamamlamak üçin [Ibermek] düwmesine basyň .


MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar

Barlamak

Şahsyýet barlagyny nädip tamamlamaly? Stepdimme-ädim gollanma

MEXC-de başlangyç KYC (Sahypa)

1. MEXC hasabyňyza giriň. Kursory ýokarky sag profil nyşanyna ýerleşdiriň we [Identifikasiýa] düwmesine basyň. MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar
2. Başlangyç KYC-den başlaň we [Barlamak] düwmesine basyň. MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar
3. countryurduňyzy saýlaň, doly kanuny adyňyzy giriziň, şahsyýet görnüşiňizi, doglan senäňizi saýlaň, şahsyýet görnüşiňiziň suratlaryny ýükläň we [Gözden geçirmek üçin iberiň] düwmesine basyň.
MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar
4. Barlagdan soň, tassyklamanyň gözden geçirilýändigini görersiňiz, tassyklama e-poçta garaşyň ýa-da KYC ýagdaýyny barlamak üçin profiliňize giriň.
MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar
Bellik
Surat faýly formaty JPG, JPEG ýa-da PNG bolmaly, faýlyň ululygy 5 MB-dan ýokary bolup bilmez. Faceüz aýdyň görünmeli! Bellik düşnükli okalmalydyr! Pasport düşnükli okalmalydyr.

MEXC-de başlangyç KYC (programma)

1. MEXC programmaňyzy açyň, [Profil] nyşanyna basyň we [Barlamak] saýlaň.
MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar
MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar
2. [Esasy KYC]
saýlaň we [Barlamak] düwmesine basyň . 3. Resminama berýän ýurduňyzy saýlaň 4. Aşakdaky ähli maglumatlary dolduryň we [Iberiň] düwmesine basyň. 5. Saýlanan resminamanyňyzyň suratyny ýükläň we [Iberiň] düwmesine basyň. 6. Barlagdan soň, tassyklamanyň gözden geçirilýändigini görersiňiz, tassyklama e-poçta garaşyň ýa-da KYC ýagdaýyny barlamak üçin profiliňize giriň.
MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar

MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar

MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar


MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar

MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar

MEXC-de ösen KYC (Sahypa)

1. MEXC hasabyňyza giriň. Kursory ýokarky sag profil nyşanyna ýerleşdiriň we [Identifikasiýa] düwmesine basyň. 2. [Advanced KYC]MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar saýlaň , [Barlamak] düwmesine basyň .MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar

3. Resminamanyňyzyň we şahsyýetnamaňyzyň görnüşini berýän ýurdy saýlaň, soňra [Tassyklamak] düwmesine basyň.
MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar
4. Barlamak ädimlerini ýerine ýetiriň we [Dowam et] düwmesine basyň.
MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar
5. Ondan soň, dowam etmek üçin şahsyýet görnüşindäki suratyňyzy çarçuwada ýerleşdiriň we alyň. 6. Ondan soň, [MEN TAYDYM]
MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar
düwmesine basyp, selfi alyp başlaň . 7. Iň soňunda resminama maglumatlaryňyzy barlaň, soňra [NEXT] basyň. 8. Ondan soň anketaňyz tabşyryldy. Statusagdaýyňyzy barlap bilersiňiz [Syn netijelerini barlaň].


MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar

MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglarMEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar

MEXC-de ösen KYC (programma)

1. MEXC programmaňyzy açyň, [Profil] nyşanyna basyň we [Barlamak] saýlaň.
MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar
MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar
2. [Advanced KYC]
saýlaň we [Barlamak] düwmesine basyň . 3. Resminama berýän ýurduňyzy saýlaň 4. Şahsyýetiňizi saýlaň we [Dowam et] düwmesine basyň. 5. [Dowam et] düwmesine basyp amalyňyzy dowam etdiriň . 6. Dowam etmek üçin şahsyýetnamaňyzy surata alyň. 7. Suratyňyzdaky ähli maglumatlaryň görünýändigine göz ýetiriň we [Resminama okalýar] düwmesine basyň.
MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar

MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar

MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar


MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar

MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar

MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar
8. Ondan soň, prosesi tamamlamak üçin ýüzüňizi çarçuwa goýup, selfi alyň.
MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar
MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar
9. Ondan soň, tassyklamaňyz gözden geçirilýär. KYC ýagdaýyny barlamak üçin tassyklama e-poçta garaşyň ýa-da profiliňize giriň.
MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar

KYC Barlag wagtynda surat ýükläp bolmaýar

KYC amalyňyzda surat ýüklemekde kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz ýa-da säwlik habaryny alsaňyz, aşakdaky tassyklama nokatlaryna serediň:
 1. Surat görnüşiniň JPG, JPEG ýa-da PNG bolandygyna göz ýetiriň.
 2. Suratyň ululygynyň 5 MB-dan pesdigini tassyklaň.
 3. Şahsy şahsyýetnama, sürüjilik şahadatnamasy ýa-da pasport ýaly hakyky we asyl şahsyýeti ulanyň.
 4. Hakyky şahsyýetnamaňyz, "II-de görkezilişi ýaly çäklendirilmedik söwda etmäge mümkinçilik berýän ýurduň raýatyna degişli bolmaly. MEXC Ulanyjy şertnamasyndaky" Söwda gözegçiligi "-" Söwda gözegçiligi ".
 5. Eger tabşyrmagyňyz ýokardaky ähli kriteriýalara laýyk gelýän bolsa, KYC barlagy doly däl bolsa, wagtlaýyn ulgam meselesi sebäpli bolup biler. Çözgüt üçin şu ädimleri ýerine ýetirmegiňizi haýyş edýäris:
 • Programmany täzeden ibermezden ozal garaşyň.
 • Brauzeriňizde we terminalyňyzdaky keşi arassalaň.
 • Programmany web sahypasy ýa-da programma arkaly iberiň.
 • Ibermek üçin dürli brauzerleri ulanyp görüň.
 • Programmaňyzyň iň soňky wersiýasyna täzelenendigine göz ýetiriň.
Näsazlyklar düzedilenden soň mesele dowam etse, KYC interfeýsindäki ýalňyş habaryň skrinshotyny alyň we tassyklamak üçin Müşderi Hyzmatymyza iberiň. Bu meseläni derrew çözeris we size gowulandyrylan hyzmat bermek üçin degişli interfeýsi ösdüreris. Hyzmatdaşlygyňyza we goldawyňyza ýokary baha berýäris.

Ösen KYC prosesi wagtynda umumy ýalňyşlyklar

 • Düşnüksiz, bulaşyk ýa-da doly däl suratlar almak, Advanced KYC barlagynyň şowsuz bolmagyna sebäp bolup biler. Faceüz tanamak ýerine ýetirilende, şlýapaňyzy aýyryň (bar bolsa) we göni kamera bilen ýüzbe-ýüz boluň.
 • Ösen KYC üçünji tarap jemgyýetçilik howpsuzlygy maglumatlar bazasyna birikdirildi we ulgam awtomatiki barlagy geçirýär, ony el bilen ýazyp bolmaýar. Identaşaýyş ýeriňizdäki üýtgeşmeler ýa-da şahsyýetnama resminamalarynyň tassyklanmagynyň öňüni alýan aýratyn ýagdaýlaryňyz bar bolsa, maslahat üçin onlaýn müşderi hyzmatyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.
 • Her hasap, günde üç gezek diňe Advanced KYC ýerine ýetirip biler. Edüklenen maglumatlaryň dolulygyna we takyklygyna göz ýetiriň.
 • Programma üçin kamera rugsatlary berilmese, şahsyýet resminamaňyzy surata düşürip ýa-da ýüz keşbini tanap bilmersiňiz.

Institusiýa hasaby üçin nädip ýüz tutmaly we barlamaly

Institut hasaby üçin ýüz tutmak üçin aşakdaky ädimme-ädim gollanmany ýerine ýetiriň:

1. MEXC hasabyňyza giriň we [Profil] - [Identifikasiýa] sahypasyna giriň. [Institusional barlamaga geçiň]

düwmesine basyň . 2. Aşakda görkezilen aşakdaky resminamalary taýýarlaň we [Indi barlaň] düwmesine basyň. 3. Guramaçylyk maglumatlary, kompaniýanyňyzyň hasaba alnan salgysy we iş salgysy ýaly giňişleýin maglumatlary bermek bilen " Maglumatlary doldurmak " sahypasyny dolduryň. Maglumat doldurylandan soň, agzanyň maglumat bölümine geçmek üçin [Dowam et] düwmesine basyň. 4. "Agza maglumatlary" sahypasyna geçiň , bu ýerde kompaniýanyň awtorizatory, guramany dolandyrmakda ýa-da oňa ýolbaşçylyk etmekde möhüm rol oýnaýan şahslar we ahyrky peýdalanyjy barada maglumat girizmek talap edilýär. Gerekli maglumatlary dolduranyňyzdan soň, [Dowam et] düwmesine basyň. 5. " Faýllary ýüklemek " sahypasyna geçiň, bu ýerde institusional barlamak üçin ozal taýýarlanan resminamalary iberip bilersiňiz. Gerekli faýllary ýükläň we beýany üns bilen gözden geçiriň. "Bu beýannama bilen doly ylalaşýaryn" gutusyny belläp, ylalaşygyňyzy tassyklanyňyzdan soň, amallary tamamlamak üçin [Ibermek ] düwmesine basyň. 6. Ondan soň anketaňyz üstünlikli tabşyrylýar. Gözden geçirmegimize sabyrsyzlyk bilen garaşyň.


MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar
MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar

MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar
MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar

MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar
MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar

Goýum

Bellik ýa-da mem näme we kripto goýlanda näme üçin girmeli?

Bellik ýa-da ýatlama, her hasaby goýumy kesgitlemek we degişli hasaby karzlaşdyrmak üçin bellenen özboluşly kesgitleýji. BNB, XEM, XLM, XRP, KAVA, ATOM, BAND, EOS we ş.m. ýaly belli bir kripto goýlanda, üstünlikli hasaplanmagy üçin degişli belligi ýa-da ýatlamany girizmeli.

Geleşik taryhymy nädip barlamaly?

1. MEXC hasabyňyza giriň, [Gapjyklara] basyň we [Geleşik taryhy] saýlaň .
MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar
2. Goýumyňyzyň ýa-da puluňyzyň ýagdaýyny şu ýerden barlap bilersiňiz.
MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar


Akkreditlenmedik goýumlaryň sebäpleri

1. Adaty goýum üçin blok tassyklamalarynyň sany ýeterlik däl

Adaty ýagdaýlarda, her kripto pul mukdary MEXC hasabyňyza goýulmazdan ozal belli bir mukdarda blok tassyklamalaryny talap edýär. Gerekli mukdarda blok tassyklamalaryny barlamak üçin degişli kripto goýum sahypasyna girmegiňizi haýyş edýäris.

2. Sanawdan çykarylan kripto goýmak

MEXC platformasynda goýmak isleýän cryptocurrency goldaýan kriptografik walýuta laýyk gelýändigine göz ýetiriň. Tapawutlaryň öňüni almak üçin kripto ýa-da şertnama salgysynyň doly adyny barlaň. Gabat gelmeýän zatlar ýüze çykarylsa, goýum hasabyňyza girip bilmez. Şeýle ýagdaýlarda, girdejini gaýtadan işlemekde tehniki topardan kömek soramak üçin nädogry goýumlary dikeltmek arzasyny iberiň.

3. Goldanmaýan akylly şertnama usuly bilen depozit

Häzirki wagtda akylly şertnama usuly bilen käbir kriptografik walýutalary MEXC platformasyna goýup bolmaýar. Akylly şertnamalar arkaly goýlan goýumlar, MEXC hasabyňyzda görkezilmez. Käbir akylly şertnama geçirimleri el bilen işlemegi talap edýändigi sebäpli, kömek islegiňizi ibermek üçin haýal etmän onlaýn müşderi hyzmatyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

4. Nädogry kripto adresine goýmak ýa-da nädogry goýum toruny saýlamak,

goýum başlamazdan ozal goýum salgysyny takyk girizendigiňize we dogry goýum toruny saýlandygyňyzy anyklaň. Muny ýerine ýetirmezlik, aktiwleriň karz berilmezligine sebäp bolup biler. Şeýle ssenariýada, yzyna gaýtarmagy aňsatlaşdyrmak üçin tehniki topara [Nädogry goýumlary dikeltmek arzasy] tabşyryň.

Söwda

Durmak üçin sargyt näme?

Stop-limit buýrugy, maliýe aktiwlerini söwda etmekde ulanylýan çäkli sargytlaryň belli bir görnüşidir. Durmak bahasyny we çäkli bahany kesgitlemegi öz içine alýar. Durmak bahasy gazanylandan soň sargyt işjeňleşdirilýär we bazara çäkli sargyt goýulýar. Netijede, bazar kesgitlenen çäk bahasyna ýetende sargyt ýerine ýetirilýär.

Bu nähili işleýär:

 • Stop bahasy: Bu, stop-limit buýrugynyň başlanýan bahasy. Aktiwiň bahasy bu durgun bahasyna ýetende, sargyt işjeň bolýar we sargyt kitabyna çäkli sargyt goşulýar.
 • Çäklendirilen baha: Çäklendirilen baha bellenilen bahadyr ýa-da stop-limit buýrugynyň ýerine ýetirilmegi üçin has gowusydyr.

Durmak bahasyny satuw sargytlarynyň çäk bahasyndan birneme ýokary bellemek maslahat berilýär. Bu baha tapawudy buýrugy işjeňleşdirmek bilen ýerine ýetirilişiniň arasynda howpsuzlyk aralygyny üpjün edýär. Munuň tersine, sargytlary satyn almak üçin, duralganyň bahasyny çäklendirilen bahadan birneme pes bellemek buýrugyň ýerine ýetirilmezlik töwekgelçiligini azaltmaga kömek edýär.

Bazar bahasy çäklendirilen baha ýetensoň, sargyt çäkli sargyt hökmünde ýerine ýetirilýär. Duralgany kesgitlemek we bahalary ýerlikli çäklendirmek gaty möhümdir; eger ýitginiň ýitirilmegi çäkleri gaty ýokary bolsa ýa-da girdeji almak çäkleri gaty pes bolsa, bazar bahasy bellenilen çäklere ýetip bilmeýändigi sebäpli sargyt doldurylmaz.

Durmak üçin çäkli tertibi nädip döretmeli

Durmak üçin sargyt nähili işleýär?

MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar

Häzirki bahasy 2400 (A). Durmak bahasyny 3000 (B) ýaly häzirki bahadan ýa-da 1500 (C) ýaly häzirki bahadan pes edip bilersiňiz. Bahasy 3000 (B) çenli ýokarlanandan ýa-da 1500 (C) aşak düşenden soň, stop-limit buýrugy başlar we çäk buýrugy awtomatiki usulda sargyt kitabyna ýerleşdiriler.


Bellik

Çäklendirilen bahalary satyn almak we satmak üçin nyrh bahasyndan ýokarda ýa-da aşakda kesgitläp bolýar. Mysal üçin, B bahasyny pes baha B1 ýa-da has ýokary çäk bahasy B2 bilen bilelikde goýup bolýar .

Çäklendirme bahasy, togtadyş nyrhy başlamazdan ozal, şol sanda çäklendirilen nyrh duralganyň bahasyndan öň ýetilende nädogrydyr.

Durmak bahasy ýetilende, diňe çäkli sargyt işjeňleşdirilendigini we çäk buýrugynyň derrew doldurylmagyna däl-de, sargyt kitabyna tabşyryljakdygyny görkezýär. Çäklendirme buýrugy öz düzgünlerine laýyklykda ýerine ýetiriler.

MEXC-de stop-limit buýrugyny nädip ýerleşdirmeli?

1. MEXC hasabyňyza giriň, basyň we [Spot] saýlaň. 2. [Stop-limit]MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar
saýlaň , bu ýerde MX-ni mysal hökmünde alýarys. 3. Trigger bahasyny, çäklendirilen bahany we satyn almak isleýän kripto mukdaryňyzy giriziň. Geleşigiň jikme-jikliklerini tassyklamak üçin [MX satyn alyň] düwmesine basyň . Stop-limit sargytlarymy nädip görmeli? Sargytlary tabşyranyňyzdan soň, aşak aýlap, [ Açyk sargytlar ] astynda saklaýyş çäkli sargytlaryňyzy görüp we redaktirläp bilersiňiz. Executederine ýetirilen ýa-da ýatyrylan sargytlary görmek üçin [ Sargyt taryhy ] goýmasyna giriň.
MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar

MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglarMEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar

Çäklendirme tertibi näme

Çäklendirilen sargyt, bazar buýrugy ýaly derrew ýerine ýetirilmeýän belli bir bahadan aktiw satyn almak ýa-da satmak boýunça görkezme. Munuň ýerine, çäk bahasy diňe bazar bahasy bellenilen çäk bahasyna ýeten ýa-da ondan ýokary bolan ýagdaýynda işjeňleşdirilýär. Bu, söwdagärlere bar bolan bazar nyrhyndan tapawutly bahalary belli bir satyn almak ýa-da satmagy maksat edinmäge mümkinçilik berýär.

Mysal üçin:

 • 1 BTC üçin satyn alyş çägini 60,000 dollar bilen kesgitlän bolsaňyz, häzirki bazar bahasy 50 000 dollar bolsa, sargydyňyz häzirki bazar bahasy 50 000 dollar bilen doldurylýar. Munuň sebäbi, görkezilen 60,000 $ çäkden has amatly bahany görkezýär.

 • Edil şonuň ýaly-da, häzirki bazar bahasy 50 000 dollar bolanda 1 BTC üçin satuw çägini 40,000 dollara goýsaňyz, sargydyňyz derrew 50 000 dollar bilen ýerine ýetiriler, sebäbi bellenen 40,000 dollar bilen deňeşdirilende has amatly bahadyr.

Gysgaça aýtsak, çäklendirilen sargytlar söwdagärlere aktiw satyn alýan ýa-da satýan bahasyna gözegçilik etmek, kesgitlenen çäkde ýerine ýetirilmegini ýa-da bazarda has gowy bahany üpjün etmek üçin strategiki ýol berýär.
MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar

Bazar tertibi näme

Bazar buýrugy, häzirki bazar bahasynda derrew ýerine ýetirilýän söwda sargytlarynyň bir görnüşidir. Bazar sargyt edeniňizde, mümkin boldugyça çalt ýerine ýetirilýär. Bu sargyt görnüşi, maliýe aktiwlerini satyn almak we satmak üçin ulanylyp bilner.

Bazar sargydyny goýanyňyzda, satyn almak ýa-da satmak isleýän emlägiňiziň mukdaryny ýa-da [mukdar] diýlip görkezilen ýa-da geleşikden sarp etmek ýa-da almak isleýän serişdeleriňiziň umumy mukdaryny kesgitlemek mümkinçiligi bar . Jemi] .

Mysal üçin, belli bir mukdarda MX satyn almak isleseňiz, mukdaryny göni girizip bilersiňiz. Munuň tersine, 10 000 ABŞ dollary ýaly belli bir mukdarda pul bilen belli bir mukdarda MX almagy maksat edinýän bolsaňyz, satyn alyş sargytlaryny ýerleşdirmek üçin [Jemi] opsiýasyny ulanyp bilersiňiz . Bu çeýeligi söwdagärlere öňünden kesgitlenen mukdarda ýa-da islenýän pul bahasy esasynda amallary ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.
MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar

“One-Cancels-the-Other” (OCO) buýrugy näme

Çäklendirilen sargyt we TP / SL buýrugy, OCO (One-Cancels-the-Other) buýrugy diýlip atlandyrylýan ýerleşdirmek üçin bir OCO sargytyna birleşdirilýär. Çäklendirme buýrugy ýerine ýetirilen ýa-da bölekleýin ýerine ýetirilen bolsa ýa-da TP / SL buýrugy işjeň bolsa, beýleki sargyt awtomatiki usulda ýatyrylýar. Bir sargyt el bilen ýatyrylsa, beýleki sargyt hem şol bir wagtda ýatyrylýar.

OCO sargytlary satyn alnanda / satylanda kepillendirilende has gowy ýerine ýetiriş bahalaryny almaga kömek edip biler. Bu söwda çemeleşmesi, bir wagtyň özünde nokat söwdasy wagtynda çäkli sargyt we TP / SL sargyt bellemek isleýän maýadarlar tarapyndan ulanylyp bilner.

OCO sargytlary häzirki wagtda diňe birnäçe bellikler üçin, esasanam Bitcoin üçin goldanýar. “Bitcoin” -ni mysal hökmünde ulanarys: “

Bitcoin” -iň häzirki 43,400 dollardan 41,000 dollara düşmegi bilen satyn almak isleýärsiňiz diýeliň. Emma, ​​“Bitcoin” -iň bahasy ýokarlanmagyny dowam etdirýän bolsa we 45 000 dollardan geçenden soň hem ýokarlanar öýdýän bolsaňyz, 45,500 dollara baranda satyn alyp bilersiňiz. BTC söwda web sahypasyndaky "Spot"

bölüminiň aşagynda "Stop-limit" -iň ýanyndaky [ᐯ] basyň, soňra [OCO] saýlaň. "Çäk" meýdançasyna 41,000, "Trigger Price" meýdançasyna 45,000, çep bölümdäki "Baha" meýdançasyna 45,500 goýuň. Soňra sargyt goýmak üçin satyn alyş bahasyny "mukdar" bölümine giriziň we [BTC satyn alyň] saýlaň .

MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar

Spot söwda işjeňligime nädip seretmeli

Söwda interfeýsiniň aşagyndaky Sargytlar we pozisiýalar panelinden öz ýeriňizdäki söwda işleriňizi görüp bilersiňiz. Açyk sargyt ýagdaýyňyzy we ozal ýerine ýetirilen sargytlaryňyzy barlamak üçin goýmalaryň arasynda geçiň.

1. Sargytlary açyň

[Açyk sargytlar] goýmasynyň aşagynda açyk sargytlaryňyzyň jikme-jikliklerini görüp bilersiňiz:
 • Söwda jübüti.
 • Sargyt senesi.
 • Sargyt görnüşi.
 • Tarap.
 • Sargyt bahasy.
 • Sargyt mukdary.
 • Sargyt mukdary.
 • Doldurylan%
 • Trigger şertleri.
MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar
Diňe häzirki açyk sargytlary görkezmek üçin [Beýleki jübütleri gizlemek] gutusyny belläň.
MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar

2. Sargyt taryhy

Sargyt taryhy belli bir döwürde doldurylan we ýerine ýetirilmedik sargytlaryňyzyň ýazgysyny görkezýär. Sargyt jikme-jikliklerini görüp bilersiňiz:
 • Söwda jübüti.
 • Sargyt senesi.
 • Sargyt görnüşi.
 • Tarap.
 • Ortaça doldurylan baha.
 • Sargyt bahasy.
 • Jezalandyryldy.
 • Sargyt mukdary.
 • Sargyt mukdary.
 • Jemi mukdar.
MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar

3. Söwda taryhy

Söwda taryhy, belli bir döwürde doldurylan sargytlaryňyzyň ýazgysyny görkezýär. Şeýle hem, geleşik töleglerini we roluňyzy (bazar öndürijisi ýa-da alyjy) barlap bilersiňiz.

Söwda taryhyny görmek üçin seneleri düzmek üçin süzgüçleri ulanyň.
MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar

Yza çekmek

Näme üçin meniň çykaryşym gelmedi?

Pul serişdelerini geçirmek aşakdaky ädimleri öz içine alýar:

 • MEXC tarapyndan başlanan amal.
 • Blokain toruny tassyklamak.
 • Degişli platformada goýmak.

Adatça, 30-60 minutyň içinde TxID (geleşik ID) dörediler, bu biziň platformamyzyň yzyna almak amalyny üstünlikli tamamlandygyny we geleşikleriň petiklenmä garaşýandygyny görkezýär.

Şeýle-de bolsa, belli bir amalyň blokirleme we soň bolsa degişli platforma tarapyndan tassyklanmagy üçin birneme wagt gerek bolup biler.

Mümkin bolan ulgam dyknyşygy sebäpli amalyňyzy gaýtadan işlemekde ep-esli gijikdirme bolup biler. Geçiriş ýagdaýyny blokirleme gözlegçisi bilen gözlemek üçin geleşik ID-sini (TxID) ulanyp bilersiňiz.

 • Blokain gözlegçisi geleşigiň tassyklanmandygyny görkezse, amalyň tamamlanmagyna garaşyň.
 • Blokain gözlegçisi geleşigiň eýýäm tassyklanandygyny görkezse, bu siziň serişdeleriňiziň MEXC-den üstünlikli iberilendigini aňladýar we bu meselede goşmaça kömek berip bilmeris. Maksat salgysynyň eýesi ýa-da goldaw topary bilen habarlaşyp, goşmaça kömek soramaly bolarsyňyz.


MEXC platformasyndaky Cryptocurrency yzyna almak üçin möhüm görkezmeler

 1. USDT ýaly birnäçe zynjyry goldaýan kripto üçin, yzyna almak haýyşlary berlende degişli seti saýlamagyňyzy haýyş edýäris.
 2. Çekiş kripto MEMO talap edýän bolsa, kabul ediş platformasyndan dogry MEMO-ny göçürip alyň we takyk giriziň. Otherwiseogsam, emläk yzyna alnandan soň ýitip biler.
 3. Salgy girizilenden soň, sahypa salgynyň nädogrydygyny görkezýän bolsa, adresi barlaň ýa-da goşmaça kömek üçin onlaýn müşderi hyzmatymyza ýüz tutuň.
 4. Çekiş tölegleri her kripto üçin üýtgeýär we çykarmak sahypasyndaky kripto saýlanylandan soň görüp bolýar.
 5. Çekiş sahypasynda degişli kripto üçin iň az çykdajy mukdaryny we çykdajylaryny görüp bilersiňiz.


Blokain ulgamynda geleşik ýagdaýyny nädip barlamaly?

1. MEXC-ä giriň, [Gapjyklara] basyň we [Geleşik taryhy] saýlaň. 2. [Çekmek]
MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar
düwmesine basyň we bu ýerde geleşik ýagdaýyňyzy görüp bilersiňiz.
MEXC-de ýygy-ýygydan soralýan soraglar
Thank you for rating.